Fraværssamtaler, fastholdelsesplaner og mulighedserklæringer

Som et led i bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet er gennemført en række ændringer i sygedagpengeloven.

Ændringerne indebærer bl.a.

  • nye regler om afholdelse af fraværssamtaler
  • nye regler om udarbejdelse af fastholdelsesplaner for sygemeldte medarbejdere
  • afskaffelse af den nuværende lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og indførelse af nye mulighedserklæringer
  • justeringer i adgangen til sygedagpenge og refusion

Læs det vedtagne lovforslag her

Fraværssamtaler

Fremover skal sygemeldte medarbejdere indkaldes til en personlig samtale senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Dette gælder dog ikke medarbejdere, der er i opsagt stilling og skal fratræde inden for 8 uger efter, de er blevet sygemeldt. Formålet med samtalen er at belyse, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage på arbejde.

Bestemmelsen om fraværssamtaler gælder for sygemeldinger, der påbegyndes den 4. januar 2010 eller senere.

Til brug for fraværssamtalerne er udarbejdet:

  • Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom
  • Guiden Sygefravær på arbejdspladsen – hvad må man spørge om?
  • Pjecen Når en medarbejder melder sig syg – nye muligheder og pligter
  • Huskelisten Når en medarbejder melder sig syg – en pligt og tre muligheder

På baggrund af samtalen skal virksomheden i forbindelse med den sædvanlige anmeldelse af sygefraværet afgive en række oplysninger til kommunen. Læs mere her.

Fastholdelsesplaner

Ligeledes med virkning for sygemeldinger fra den 4. januar 2010 kan en sygemeldt medarbejder anmode virksomheden om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis den pågældende ikke forventes at genoptage arbejdet inden for 8 uger fra 1. fraværsdag. Anmodningen kan fremsættes når som helst i sygeforløbet, men virksomheden kan afvise at udarbejde planen, hvis man vurderer, at der ikke er behov for det.

Til brug for udarbejdelse af fastholdelsesplanen er udarbejdet en skabelon med tilhørende vejledning.

Mulighedserklæringer

Med virkning fra 5. oktober 2009 er den hidtidige lægeerklæring om uarbejdsdygtighed afløst af en ny mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen består af to dele og skal – i modsætning til den nuværende erklæring, der tager udgangspunkt i begrænsninger - fokusere på de muligheder, medarbejderen har for at udføre arbejdet på trods af sygdommen.

Find den tilhørende vejledning her

Indførelse af den nye mulighedserklæring ændrer ikke på virksomhedens muligheder for at kræve en skriftlig sygemelding af medarbejderen eller for at anmode om en varighedsattest eller anden skriftlig dokumentation fra lægen, for lovligt forfald.

Læs Arbejdsmarkedsstyrelsens notater om lægeerklæringer her

Læs i øvrigt mere om sygefravær på http://www.ams.dk/

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt HR Jura på tlf. 70 23 00 22 eller e-mail hr-jura@cfl.dk