Godtgørelser i ansættelsesforholdet - 2

Godtgørelserne inden for HR-juraen kan opdeles i 3 hovedkategorier:

1.

Fratrædelsesgodtgørelser, der hviler på et objektivt grundlag, dvs. at de kommer til udbetaling, hvis medarbejderen opfylder en række på forhånd fastsatte kriterier. Til denne kategori hører fx den anciennitetsbestemte fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Andre eksempler kan være overenskomstbaserede godtgørelser, fastsat som led i en tryghedsaftale på virksomheden, eller den særlige fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionæransatte, som blev indført i bl.a. Industriens Overenskomst den 1. maj 2010.

2.

Godtgørelser, der fastsættes skønsmæssigt af domstolene eller ved forlig i forbindelse med tilsidesættelse af medarbejderens rettigheder efter den ansættelsesretlige lovgivning. Hertil hører fx godtgørelser for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis eller for overtrædelse af arbejdstidsloven.

3.

Godtgørelser, der fastsættes skønsmæssigt af domstolene eller ved forlig, i forbindelse med afskedigelser.

Til denne kategori hører fx godtgørelse efter funktionærlovens § 2b eller for afskedigelser i strid med forskelsbehandlingsloven.

Eksempler

I fortsættelse af artiklen i HR-juraNyt 11, hvor vi så på godtgørelser i de første 2 kategorier, fortsætter vi her gennemgangen med fokus på godtgørelsesniveauerne i kategori 3 – afskedigelsessager.

Funktionærlovens § 2b

Efter § 2b skal en opsigelse være rimeligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold. Er opsigelsen ikke rimeligt begrundet, skal virksomheden betale en godtgørelse. Det er dog alene medarbejdere, der har mindst 1 års anciennitet på opsigelsestidspunktet, der kan rejse krav efter § 2b.

Godtgørelsen kan ikke overstige et beløb, svarende til halvdelen af lønnen i medarbejderens opsigelsesvarsel. Hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder, kan godtgørelsen altså ikke overstige 1½ månedsløn.

Er medarbejderen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre op til 3 måneders løn, og har medarbejderen været uafbrudt ansat i virksomheden i mindst 10 eller mindst 15 år, kan godtgørelsen udgøre op til henholdsvis 4 og 6 måneders løn.

Godtgørelserne udmåles efter medarbejderens anciennitet og sagens omstændigheder i øvrigt og ligger i praksis typisk mellem 1/2 og 2/3 af ovennævnte maksimum.

Ligebehandlingsloven

I henhold til § 9 må en virksomhed ikke afskedige en medarbejder, fordi den pågældende er gravid, har fremsat krav om fravær eller har været fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Afskedigelser i strid med § 9 kan i princippet underkendes, hvis medarbejderen nedlægger påstand herom, medmindre det findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt, men sagerne afgøres i praksis stort set altid ved, at der tilkendes medarbejderen en godtgørelse.

Loven fastsætter intet maksimum, men godtgørelserne udgør i praksis mellem 6-12 måneders løn, alt efter sagens omstændigheder og medarbejderens anciennitet.

Forskelsbehandlingsloven

Efter lovens § 2 må virksomheden ikke afskedige en medarbejder på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Medarbejdere, der opsiges i strid med § 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Loven fastsætter intet maksimum for godtgørelsen. Retspraksis var oprindelig ganske sparsom, men gennem de senere år har antallet af sager være stærkt stigende, herunder særligt med henvisning til forskelsbehandling på grund alder eller handicap. Godtgørelserne udgør mellem 6 og 9 måneders løn, alt efter sagens omstændigheder og medarbejderens anciennitet.

Lov om ret til fravær af særlige familiemæssige årsager

En medarbejder har ret til fravær, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør den pågældendes tilstedeværelse nødvendig.

Efter lovens § 4 må en virksomhed ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har udnyttet sin fraværsret.

Medarbejdere, der afskediges i strid med § 4, kan tilkendes en godtgørelse.

Loven fastsætter intet maksimum, men i den første sag om afskedigelse i strid med loven, er der fastsat en godtgørelse på 3 måneders løn.

Læs også artiklen ”Godtgørelser i ansættelsesforholdet – 1”