Overblik over ændringerne i ferieloven

Den 7. april 2011 blev ændring af ferieloven vedtaget.

De væsentligste ændringer er følgende:

  1. Ferie i fritstillingsperioden
  2. Overførsel af 5. ferieuge
  3. Forældelse af feriepenge
  4. Kontrol af indbetaling til feriefonde

1. Ferie i fritstillingsperioden

Efter de tidligere ferieregler ansås ferie for afholdt i en fritstillingsperiode, hvis varslet for ferien og selve ferien kunne placeres i fritstillingsperioden, uanset om lønmodtageren i fritstillingsperioden havde påbegyndt nyt arbejde og derfor ikke kunne afholde sin ferie.

For fritstillinger efter den 1. maj 2011 anses ferien fortsat for afholdt i fritstillingsperioden, men kun hvis lønmodtageren har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslet for ferien.

Hvis lønmodtageren får nyt arbejde i fritstillingsperioden, anses ferien kun for afholdt

  • hvis lønmodtageren rent faktisk holder ferien hos den nye arbejdsgiver eller
  • hvis arbejdsgiveren ikke har mulighed for at modregne lønmodtagerens løn fra den nye arbejdsgiver i lønnen i fritstillingsperioden ifølge overenskomst, fratrædelsesaftale eller funktionærloven.

Ifølge funktionærloven kan arbejdsgiveren ikke modregne i lønnen efter reglerne om minimalerstatning for en periode svarende til den løbende måned plus tre måneder efter fritstillingstidspunktet.

Eksempel for ikke-funktionær

Lønmodtageren er opsagt med udgangen af april måned 2011 med 6 måneders varsel til fratræden den 31. oktober 2011. Den pågældende fritstilles med virkning fra den 1. maj 2011 og får nyt arbejde fra den 1. august 2011. Den arbejdsfrie periode udgør således 3 måneder.

Restferie kan i denne situation anses for afholdt, idet 2 ugers restferie kan rummes i den arbejdsfrie periode efter udløbet af varslet på 1 måned.

Hovedferien kan derimod kun anses for afholdt, hvis lønmodtageren rent faktisk har holdt ferien hos den nye arbejdsgiver i perioden fra den 1. august 2011 indtil endelig fratræden hos den tidligere arbejdsgiver, eller hvis arbejdsgiveren har været afskåret fra at foretage modregning. I modsat fald kan den tidligere arbejdsgiver ikke anse hovedferien for afholdt og skal derfor indbetale feriepengene til FerieKonto.

Eksempel for funktionær

Lønmodtageren er opsagt med udgangen af april måned 2011 med 6 måneders varsel til fratræden den 31. oktober 2011. Lønmodtageren fritstilles med virkning fra den 1. maj 2011 og får nyt arbejde fra den 1. juni 2011. Den arbejdsfrie periode udgør således kun 1 måned, dog udgør minimalerstatningsperioden uden modregningsadgang 3 måneder.

Restferie kan i denne situation anses for afholdt, da arbejdsgiveren efter reglerne om minimalerstatning ikke har modregningsadgang i 3 måneder. Således kan 2 ugers restferie efter udløbet af varslet på 1 måned rummes i perioden uden modregningsadgang.

Hovedferien kan ikke anses for afholdt, da der efter udløbet af varslet på 3 måneder ikke er en arbejdsfri periode eller periode uden modregningsadgang svarende til hovedferiens længde på 3 uger. Medmindre lønmodtageren kan holde hovedferie hos den nye arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren indbetale feriepengene for hovedferien til FerieKonto.

Konsekvenserne af ændringen

Ændringen formodes at medføre øgede omkostninger for arbejdsgiveren i form af afregning af feriegodtgørelse ved lønmodtagerens fratræden. Dette også i lyset af, at der umiddelbart ikke er mulighed for at aftale fravigelse af varslingsreglerne for ferie, da dette ifølge forarbejderne til ændringsloven ville kræve særskilt hjemmel i ferieloven, udover den generelle hjemmel i loven til at fravige varslingsreglerne ved aftale.

Dog kan arbejdsgiveren i praksis som udgangspunkt anse ferien for afholdt, da det er lønmodtageren, der har bevisbyrden for at dokumentere, at den pågældende ikke har haft en arbejdsfri periode hos den nye arbejdsgiver i fritstillingsperioden for at afholde ferie. Dette kan eksempelvis ske ved fremvisning af lønsedler eller en erklæring fra den nye arbejdsgiver. Såfremt lønmodtageren kan dokumentere dette, må arbejdsgiveren afregne evt. feriepenge til FerieKonto på fratrædelsestidspunktet.

2. Overførsel af 5. ferieuge

Ændringen vedrører overenskomstansatte og finder anvendelse på aftaler vedrørende ferie optjent i 2010 og frem.

Overenskomstansatte skal fremover kunne indgå aftale med deres arbejdsgiver om overførsel af den 5. ferieuge til næste ferieår, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af overenskomsten. Dette giver øget adgang til overførsel af ferie for overenskomstansatte i forhold til tidligere, hvor det kun var muligt at overføre ferie, såfremt der var hjemmel i overenskomsten.

3. Forældelse af feriepenge

Ændringen gælder for feriepenge for optjeningsåret 2009 og frem.

Efter de regler, som var gældende frem til lovændringen, skulle lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb rejse krav på feriepenge over for arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren fortsat ikke ville betale feriepengene, skulle lønmodtageren senest den 30. november søge kravet gennemført ved retssag eller lignende. Overholdt lønmodtageren ikke disse frister, mistede lønmodtageren sin ret til feriepengene.

Med ændringen skal lønmodtageren ikke længere rejse kravet over for arbejdsgiveren, og fristen for at søge kravet gennemført ved retssag, ved fagretlig behandling, ved politianmeldelse eller ved, at lønmodtageren retter henvendelse til Pensionsstyrelsen er nu 3 år efter ferieårets udløb.

4. Kontrol af indbetaling til feriefonde

Ændringen gælder for kontrol af feriepenge for optjeningsåret 2010 og frem.

Ændringen giver Arbejdsmarkedets Feriefond og de private feriefonde mulighed for at kontrollere, om en arbejdsgiver afregner de feriepenge, som lønmodtageren ikke har hævet i løbet af ferieåret. Arbejdsmarkedets Feriefond får mulighed for at føre stikprøvekontrol med årligt op til 150 virksomheders uhævede feriepenge efter ferieårets udløb. Bliver virksomheden udtaget til kontrol, skal virksomheden inden for en rimelig frist indsende revisorerklæring eller dokumentation for korrekt afregning til fonden.

Læs det vedtagne lovforslag og pensionsstyrelsens notat om ændringerne i ferieloven her.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk