Reform af førtidspensions- og fleksjobområdet

Beskæftigelsesministerens forslag til en reform af førtidspensions- og fleksjobområdet er nu vedtaget til ikrafttrædelse den 1. januar 2013.

I overensstemmelse med aftalen mellem regeringspartierne, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance har Folketinget nu vedtaget en reform af førtidspension og fleksjob.

Reformen er trådt i kraft den 1. januar 2013.

Baggrunden er, at det trods tidligere tiltag på området ikke er lykkedes at vende udviklingen, og at der i dag er knap 55.000 flere personer på førtidspension eller i fleksjob end forventet ved den seneste reform i 2000.

Det overordnede formål med reformen er, at flere skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv.

  •  Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmarked uden offentlig støtte
  • Der skal være større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle – frem for at afprøve - den enkeltes arbejdsevne
  • Adgangen til førtidspension begrænses
  • Der indføres ressourceforløb, der skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats
  • Der etableres i alle kommuner rehabiliteringsteams, der skal behandle alle sager om førtidspension, fleksjob og ressourceforløb 
  • Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen

Særligt om fleksjob efter de nye regler

Grundlag

Det vil efter reformen fortsat være en forudsætning for tilkendelse af fleksjob, at der er tale om så varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, at den pågældende ikke kan beskæftiges på normale vilkår.

Fleksjob er fremover midlertidige og bevilges for 5 år ad gangen og tages op til overvejelse efter 2½ år. Personer over 40 år har dog – under visse betingelser - mulighed for at overgå til et varigt fleksjob.

Ansættelse i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads forudsætter, at den pågældende forudgående har været ansat mindst 12 måneder på særligt aftalte vilkår, f.eks. med ændrede arbejdsopgaver, fritagelse for overarbejde eller lignende. Kravet omfatter dog ikke medarbejdere, der har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, der gør det åbenbart formålsløst at etablere en ansættelse på særlige vilkår frem for et fleksjob.

Løn- og arbejdsvilkår

Fremover skal virksomheden kun betale løn for det antal timer, der bliver udført, og i forhold til den arbejdsevne, medarbejderen har.

Aftalen om fleksjob indgås mellem virksomheden og medarbejderen på baggrund af Jobcenterets vurdering af den pågældendes arbejdsevne i det konkrete fleksjob.

På overenskomstdækkede områder fastsættes løn- og ansættelsesvilkår som udgangspunkt efter overenskomstens regler, herunder sociale kapitler, lokalaftaler og bestemmelser om fleksjob. Såfremt overenskomsten ikke indeholder egnede bestemmelser, der kan afspejle medarbejderens arbejdsevne i jobbet, kan overenskomsten fraviges efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen.

På ikke-overenskomstdækkede områder fastsættes løn- og ansættelsesvilkår efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen. Findes der en relevant overenskomst for et sammenligneligt område, tages der udgangspunkt heri, men parterne har mulighed for at aftale fravigelser af overenskomsten.

Tilskud

Medarbejderen i fleksjob kompenseres for den nedsatte arbejdsevne ved et løntilskud, der udbetales direkte til den pågældende fra kommunen og kan udgøre op til 98 % af højeste dagpengesats. Tilskuddet nedsættes i forhold til lønnen og er fuldt aftrappet, når lønnen i fleksjobbet er på 36.352 kr. pr. måned eller derover (2012-niveau).

For at sikre at der ikke kan opleves en lønfremgang ved at overgå til fleksjob, må løn og tilskud tilsammen ikke over stige lønnen ved ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling. Medarbejdere, der udfører funktionærarbejde, vil, uanset om det ugentlige timetal i fleksjobbet er over eller under 8 timer, være omfattet af funktionærlovens regler.

Overgangsordning

Personer, der allerede er ansat i fleksjob ved lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2013, fortsætter på uændrede løn-, ansættelses- og løntilskudsvilkår, indtil den pågældende eventuelt overgår til et nyt ansættelsesområde i virksomheden eller skifter arbejdsgiver.

Der vil ikke være tale om overgang til et nyt ansættelsesområde, dvs. til et nyt fleksjob, hvis det alene er skånehensynet eller timetallet, der ændres, eller hvis den pågældende forfremmes – f.eks. fra konsulent til seniorkonsulent – men har uændrede arbejdsopgaver.