Stemmer ferieregnskabet, når ferieåret udløber den 30. april?

Det er tid at opgøre medarbejdernes feriesaldi og tage stilling til, hvad der skal ske med restferien.

Vær særligt opmærksom på

  • At det er op til virksomheden at sikre, at al ferie er afholdt eller overført inden ferieårets udløb. I modsat fald kan medarbejderen kræve at få udbetalt den 5. optjente ferieuge.
  • At Arbejdsmarkedets Feriefond hvert år udtager 150 virksomheder til stikprøvekontrol af ferieregnskabet.

Ferie, der ikke er afregnet til FerieKonto, skal enten

  • afholdes inden ferieårets udløb
  • overføres til næste ferieår
  • udbetales til medarbejderen
  • indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond

Nedenfor gennemgås reglerne for en medarbejder i et løbende ansættelsesforhold, der afholder ferie med løn.

Afholdelse

Restferien, dvs. ferie ud over de tre ugers hovedferie, kan holdes både før og efter hovedferien, men skal som udgangspunkt være afviklet senest den 30. april.

Placeringen fastlægges efter forhandling med medarbejderen, og virksomheden skal, under hensyntagen til driften, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker. Kan der ikke opnås enighed, beslutter virksomheden, hvornår ferien skal holdes. Restferie skal varsles med 1 måned (løbende dage). Det betyder, at der skal være plads til både varsel og restferiedage inden 30. april.

Medarbejderen har ret til at holde restferien med mindst 5 dage i sammenhæng, medmindre virksomheden har en driftsmæssig begrundelse for at placere restferien på enkeltdage. Dette betyder i praksis, at virksomheden frit kan placere og sammensætte længden af restferien. Feriedagene må dog ikke lægges på søgnehelligdage som f.eks. påsken eller på dage, hvor der er feriehindring som f.eks. barselorlov eller sygdom.

Overførsel

Virksomhed og medarbejder kan aftale, at ferie ud over 20 dage overføres til det følgende ferieår.

Aftalen, der skal være skriftlig i form af f.eks. en e-mail, skal indgås senest den 30. september efter ferieårets udløb. Virksomheden kan dog også vælge at sætte en tidligere frist og f.eks. fastholde, at aftaler om overførsel skal være indgået inden den 1. maj.

Hverken virksomheden eller medarbejderen har krav på, at ferien overføres. Virksomheden kan således have som generel politik om, at der ikke kan overføres restferie, eller sætte et loft over, hvor mange overførte uger medarbejderen kan have stående.

Der kan endvidere ved kollektiv overenskomst være sat begrænsninger for, om og i hvilket omfang medarbejderen kan overføre ferie.

Udbetaling

Ferieloven indeholder en række muligheder for udbetaling, uden at ferien er holdt

  • Ferie, der ikke er afholdt senest 30. april, og som stammer fra den 5. optjente ferieuge, skal      automatisk udbetales til medarbejderen efter 1. maj, hvis feriepengene ikke overstiger 2.250 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.
  • Hvis feriepengene fra den 5. optjente ferieuge ved ferieårets udløb overstiger de 2.250 kr., skal      ferien udbetales, hvis medarbejderen anmoder om det. Anmodningen skal   fremsættes senest den 30. september på en særlig blanket, som kan hentes på www.sfr.dk efter 1. maj.
  • Ferie, der ikke er holdt på grund af en feriehindring (f.eks. barselorlov eller sygdom), kan udbetales efter reglerne i ferielovens § 38.

Indbetaling

Feriepenge for ferie, som ikke er afregnet til FerieKonto, afholdt, overført eller udbetalt, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 15. november efter ferieårets udløb.

Vær opmærksom på, at Feriefonden hvert år udvælger 150 virksomheder til særlig kontrol.

Såfremt virksomheden ikke ved en revisorerklæring kan dokumentere, at al ferie er afholdt eller udbetalt i overensstemmelse med ferielovens regler, vil virksomheden blive pålagt at efterbetale feriepengene til Feriefonden med tillæg af renter.

Læs mere om ferie på http://www.sfr.dk/da/Ferie.aspx