Tid til afholdelse af restferie

- inden ferieåret udløber den 30. april

Det er tid at opgøre medarbejderens feriesaldo og tage stilling til, hvad der skal ske med restferien. Vær opmærksom på, at det er op til virksomheden at sikre, at al ferie er afholdt eller overført inden ferieårets udløb. I modsat fald kan medarbejderen kræve at få udbetalt den 5. optjente ferieuge.

Restferien skal enten

  • afholdes inden ferieåret udløb
  • overføres til næste ferieår
  • udbetales til medarbejderen
  • eller indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond

Nedenfor gennemgås reglerne for en medarbejder i et løbende ansættelsesforhold. Ved feriepenge forstås ferie med løn og ferietillæg eller med feriegodtgørelse.

Afholdelse af restferie

Restferien, dvs. ferie ud over de 3 ugers hovedferie, kan holdes både før og efter hovedferien, men skal som udgangspunkt være afviklet senest 30. april.

Placeringen fastlægges efter forhandling med medarbejderen, og virksomheden skal, under hensyntagen til driften, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker. Kan der ikke opnås enighed om placeringen, må virksomheden varsle, hvornår ferien skal afvikles. Restferie skal varsles med 1 måned. Det betyder, at der skal være plads til både varsel og restferiedage inden 30. april.

Medarbejderen har ret til at holde restferien med mindst 5 dage i sammenhæng, medmindre virksomheden har en driftsmæssig begrundelse for at placere restferien på enkeltdage. Dette betyder i praksis, at virksomheden frit kan placere og sammensætte længden af restferien. Feriedagene må dog ikke lægges på søgnehelligdage som f.eks. påsken eller på dage, hvor der er feriehindring som f.eks. barselorlov eller sygdom.

Overførsel af restferie

Virksomhed og medarbejder kan aftale, at ferie ud over 20 dage overføres til det følgende ferieår, med mindre andet følger af en eventuel kollektiv overenskomst.

Aftalen, der skal være skriftlig, skal indgås senest den 30. september efter ferieårets udløb. Virksomheden kan dog også vælge at sætte en tidligere frist og f.eks. fastholde, at aftaler om overførsel skal være indgået inden 1. maj.

Hverken virksomheden eller medarbejderen har krav på, at ferien overføres. Virksomheden kan således have som generel politik, at der ikke kan overføres restferie, eller sætte et loft over, hvor mange overførte uger, medarbejderen kan have stående.

Udbetaling af restferie

Hvis ferien ikke er holdt, mister medarbejderen som hovedregel retten til feriepengene. Der er dog visse muligheder for udbetaling.

Ferie, der ikke er afholdt senest 30. april, og som stammer fra den 5. optjente ferieuge, skal automatisk udbetales til medarbejderen efter 1. maj, hvis feriepengene ikke overstiger 2.250 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis feriepengene fra den 5. optjente ferieuge ved ferieårets udløb overstiger 2.250 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal ferien udbetales, hvis medarbejderen anmoder om det. Anmodningen skal fremsættes senest den 30. september på en særlig blanket, som kan hentes på www.sfr.dk efter den 1. maj.

Ferie, der ikke er holdt på grund af en feriehindring (f.eks. barselorlov eller sygdom), kan udbetales efter reglerne i ferielovens § 38.

Indbetaling af restferie

Feriepenge for ferie, som ikke er afholdt, overført eller udbetalt, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 15. november efter ferieårets udløb.

Ved forsinket indbetaling af feriepengene skal virksomheden betale renter 1,5% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldstidspunktet.

Vær opmærksom på, at Feriefonden årligt kan pålægge op til 150 udvalgte virksomheder at indsende revisorerklæring eller anden dokumentation for korrekt afregning til fonden.

Se ferieloven her

Yderligere information kan hentes hos HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på hr-jura@cfl.dk.