Virksomhed var ikke erstatningsansvarlig for medarbejders stresssygdom, selvom medarbejderen arbejdede mere end 48 timer om ugen

Højesteret har netop afgjort, at Forsvaret ikke skulle betale erstatning til en medarbejder, som havde udviklet en psykisk belastningsreaktion som følge af for meget merarbejde igennem en årrække. Medarbejderen havde lagt sag an og krævet godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarsloven.

Højesterets dom
Medarbejderen fik ikke medhold. Højesteret lagde til grund, medarbejderen selv havde ønsket merarbejdet og ikke havde gjort opmærksom på, at der var for meget arbejde. Derfor kunne virksomheden ikke vide, at der var tale om en arbejdsmæssig belastning og tilrettelægge arbejdet anderledes for at lette arbejdsmængden. Virksomheden havde ikke handlet ansvarspådragende.

Værd at bemærke
Dommen er bemærkelsesværdig, da medarbejderen i en periode arbejdede mere end 48 timer, som er det maksimale efter EU's arbejdstidsdirektiv og arbejdstidsloven. Medarbejderen havde ikke rejst et krav om godtgørelse om overtrædelse af arbejdstidsloven. Derfor tog Højesteret ikke stilling til det.

Se Højesterets dom af 13. juni 2017 her -  http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Arbejdsgiverikkeerstatningsansvarligvedmedarbejderspsykiskelidelse.aspx