Er der sammenhæng i jeres kompetenceudvikling?

Som udbyder af udvikling af ledelseskvalitet oplever vi ofte, at virksomhedernes køb af kompetenceudvikling er fragmenteret, fordi det sker på ledernes eget initiativ, uden en rød tråd - eller uden forankring i virksomhedens strategi.

Af Thomas Hanssen - Chef for Leadership Pipeline

Typiske danske virksomheder har flere ledelsesniveauer, og hvert niveau kræver et sæt af færdigheder, prioriteter og værdier.  Således oplever 92 % af alle ledere ifølge en af CfLs Indikatorer ændringer i den måde, de skal være leder på, når de bevæger sig fra et niveau til et andet. Men kun 11 % oplever, at de får den ledelsesudvikling der skal til for at aflære og tillære.

Ofre for Peter Princippet

Vi oplever, at virksomhederne er fantastisk dygtige til at prioritere kompetenceudvikling til ledere, som er helt nye i rollen. Men efter det, er det den generelle antagelse, at hvis man kan lede på ét niveau så kan man også lede på det næste. Dermed ender det med, at en leder baserer sin ledelsesgerning på de færdigheder og metoder, som skabte succes på det foregående niveau. Med andre ord kommer vi til at skabe ledere, som bliver ofre for Peter Princippet – dvs. at vi forfremmer ledere til et niveau, hvor de har stor risiko for ikke at lykkes. Det koster dyrt på medarbejdernes trivsel, tab af produktivitet og i sidste ende manglende indfrielse af de forretningsmæssige mål.

Leadership Pipeline adresserer, hvad der skal til for at lykkes på det givne ledelsesniveau - men endnu vigtigere - hvad der skal til for at sikre en succesfuld transition til det næste niveau. En klar oplevelse af succeskriterier og hvilke kompetencer der skal læres eller aflæres, og et fælles sprog for ledelse gennem brug af de samme ledelsesredskaber skaber ledere for hvem transitionen er lykkedes. Samtidig betyder Leadership Pipeline, at kompetenceudvikling ikke kun sker på ledernes egne præmisser og ambitioner, men faktisk er forankret og præcist rettet mod de kompetencer, som er kritiske for at lykkes med virksomhedens strategi. 

Strategi og kompetencer skal følges ad

Det betyder dog ikke, at ledelse er specifik for den enkelte virksomhed. Flere ledelseskompetencer kan med fordel udvikles og trænes eksternt i samspil med andre ledere på samme niveau, men med helt andre vinkler på udfordringerne.

Leadership Pipeline kan derfor bruges som den ramme, der sikrer forståelse for ledelsesrollen på flere niveauer i organisationen, og som sikrer overensstemmelse mellem strategien og de kompetencer som udvikles. Fyld derefter indhold på gennem interne og eksterne aktiviteter, som udvikler lige netop de kompetencer der er nødvendige for at kunne lykkes med strategien.