Naturerhvervsstyrelsen - Rum til ledelsesrefleksion

Naturerhvervsstyrelsen er en nyfusioneret organisation. Det er – som jurachef Lars Kolze siger – en styrelse der skal finde sine egne ben, da det er blevet en meget stor arbejdsplads med 1100 medarbejdere. Med Holdningsmobilisering har styrelsen fået et fælles refleksionsrum, der normalt ikke er tid til i hverdagen.

Samarbejdsrelationer i organisationen

Det er styrelsens ”Ressourceområde”, der har ansvaret for udviklingsprojektet ”Holdningsmobilisering”, et projekt FUSA i Statens Center for Kompetenceudvikling har støttet. Medarbejderne i Ressourceområdet er ofte ude i organisationen og det er naturligt det er ressourceområdet der har ansvaret for et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt. For cheferne i Ressourceområdet er det vigtigt at skabe samarbejdsrelationer ud i organisation, da Ressourceområdet i styrelsen har mange kontaktflader ud i organisationen.

Naturerhvervsstyrelsens jurachef mener, at projekt ”Holdningsmobilisering” har givet tid og rum til ledelsesmæssige refleksioner og samarbejde mellem kontorchefer i styrelsen. ”Et fælles refleksionssrum, der normalt ikke er tid til i dagligdagen”, som Lars Kolze udtrykker det. Seminarerne har givet frium for cheferne til at sætte mere fokus på hvad ”god ledelse!” er. Ofte mødes cheferne i det omfang, de har noget de har fagligt til fælles – det samme gælder cheferne på tværs af styrelser. Så møderne mellem cheferne har været godt givet ud. Lars Kolze mener, det har været godt med den eksterne ledelseskonsulent fra CfL, da han har haft en pragmatisk tilgang til chefgruppen og fokuseret på, hvad der gav mening for chefgruppen i forhold til ledelsesudviklingen i Naturerhvervsstyrelsen.

Nye opgaver i styrelsen

Naturerhvervsstyrelsen har overtaget en del af departementets opgaver og skal omdefinere sin selvopfattelse og finde sine egne ben. Det gælder også for medarbejderne. Medarbejderne får nye roller og skal tænke faglighed og politik sammen på nye måder. I forhold til at koble det strategiske niveau til medarbejdernes faglighed, sker det gennem den konkrete opgavevaretagelse.
I forhold til involvering af medarbejderne i de strategiske forandringer i Naturerhvervsstyrelsen bruges kontormøderne til at tænke strategi på nye måder. Strategien sættes i spil i forhold til medarbejdernes konkrete opgaver, som jurachefen udtrykker det.

Niels Bjerrum, konsulent i Direktionssekretariatet, deltog i den første workshop i chefgruppen omkring Holdningsmobilisering. Med de afholdte workshops var der mulighed for at have en ekstern konsulent som sparringspartner og det var meget givtigt.

Niels Bjerrum har fået et rigtig godt indtryk af den måde, projektet er kommet i gang på. Der har været god opbakning til måden at kunne reflektere over ledelsesopgaven på. Naturerhvervsstyrelsen har vedblivende fokus på ledelses- og organisationsudvikling - udover de aktiviteter, der er kommet i gang med FUSA-projektet - men det har givet ekstra rum til at drøfte ledelsesudvikling og ledelsessyn. Der har været rigtig god opbakning fra direktionen til at sætte ekstra fokus på ledelses- og organisationsudvikling i Naturerhvervsstyrelsen.