Ledelseskommunikation, lederkommunikation og personlig kommunikationskompetence

Ledelse og kommunikation hænger uløseligt sammen, ikke mindst den kommunikation der handler om nærmeste leders evne til at lede, synliggøre mål og retning og skabe mening. Tilsvarende hænger selvledelse og kommunikationskompetence uløseligt sammen. Bevidst og kompetent kommunikation er nøglen til at sætte mål og retning samt til at indfri sine personlige og faglige mål i livet.

Ledelseskommunikation

Virksomhederne er prisgivet den førstelederkommunikation, der finder sted i organisationen, og derfor bør uddannelse af ledere og mellemledere i ledelseskommunikation prioriteres højt i enhver virksomhed. Er lederne ikke klædt ordentligt på, kan de nemlig heller ikke stå på mål for ledelsen. Ledelseskommunikationen begynder hos topledelsen, der skal afstikke mål og rammer og selv gå foran, men det er først, når kommunikationen udkrystalliserer sig hos den enkelte leder, at det for alvor rykker.

At uddanne virksomhedens ledere til at varetage kommunikationsopgaven handler både om værktøjer og kompetencer, men det handler nok så vigtigt om at skabe fælles sprog og referenceramme, så man tolker ud fra samme forudsætninger i de forskellige afdelinger, og så virksomhedens ledere kan samarbejde om kommunikationen og understøtte hinanden i opgaven.

Gennem uddannelsen skal der skabes bevidsthed om kommunikationsopgaven, så den enkelte leder reflekterer over sin egen tilgang og praksis på området herunder struktur, kompetencer, virkemidler mv. Ledelseskommunikationen skal transformeres til lederkommunikation, hvor den enkelte leder udarbejder sin egen vision, strategi og personlige kommunikationsplan.

Personlige kompetencer

Lederkommunikation er en disciplin, men det er også et ledelsesansvar. Den enkelte leder skal tage både virksomhedens opgave på sig og aktivt tage ejerskab på kommunikationsopgaven. Det kræver forståelse for såvel forretningen som for relevante ledelses- og kommunikationsværktøjer, og det kræver, at lederen træder i karakter, hvilket forudsætter indsigt i egne styrker, begrænsninger og intentioner. Og her kommer den personlige kommunikationskompetence ind i billedet.

Enhver rejse begynder som bekendt med det første skridt. Når det gælder lederkommunikation, er første etape af rejsen den personlige vej til selvindsigt og bevidst kommunikationsadfærd. Kommunikationskompetence kræver både selvforståelse og indsigt i egne forudsætninger, men det kræver først og fremmest mod til at se sig selv i det spejl, omverdenen repræsenterer. Først når man kan kombinere sit selvbillede med det billede omgivelserne reflekterer, kan man møde sig selv ærligt og i øjenhøjde, og først da får man for alvor handlefrihed og handlekraft.

Vil man som leder være excellent i lederkommunikation, må man først og fremmest forstå forudsætningerne for den personlige kommunikation. Dernæst må man tage den personlige udviklingsopgave på sig, og det kræver både vilje, vedvarende fokus og træning. At arbejde med og udvikle sine kommunikationskompetencer er en rejse, der aldrig ender, men det er samtidig en rejse, hvor man giver sig selv mulighed for at styre og sætte retningen i sit liv både privat og fagligt. Kommunikation bør derfor prioriteres højt på udviklingspaleten.