Kvaliteten findes i designet

Opskriften på succes med virksomheders ledelsesudvikling ligger i inddragelse af målgruppen, en klar kobling til virksomhedens strategi eller målsætning samt definerede rammer for mål og midler. Det er dokumenteret gennem syv års arbejde med CfLs metode til design af ledelsesudvikling.

Der tages udgangspunkt i virksomhedernes egne behov, deres vedtagne strategier, forretningsmæssige udfordringer og målsætninger, når CfL indgår i et samarbejde om udviklingsforløb for ledelsen. Men det er en forudsætning, at målgruppen inddrages fra begyndelsen, og at deltagerne tager ejerskab for hver deres del af udviklingsforløbet. Uden denne målgruppeindragelse er det langt sværere at få et præcist billede af virksomhedens behov for udviklingsværktøjer, og uden ejerskabet, forankringen af processen i virksomheden samt en klar kobling til dens mål, er det svært at få en helhedsorienteret løsning på ledernes og virksomhedens udfordringer.

Dokumenteret effekt af godt design

Når de rette forudsætninger er til stede, er det til gengæld muligt at forstå og ramme virksomhedernes behov for ledelsesværktøjer så præcist, at det tydeligt kan registreres i forbindelse med virksomhedens dokumentation af effekt. Det ses blandt andet i undersøgelser af medarbejdertilfredshed, ledelseskvalitet, forretningsresultater og kultur. Efterfølgende undersøgelser i virksomhederne viser således et kraftigt løft i kvalitet og tilfredshed som følge af lederudviklingen.

Når de rette forudsætninger er til stede, er det til gengæld muligt at forstå og ramme virksomhedernes behov for ledelsesværktøjer så præcist, at det tydeligt kan registreres i forbindelse med virksomhedens dokumentation af effekt. Det ses blandt andet i undersøgelser af medarbejdertilfredshed, ledelseskvalitet, forretningsresultater og kultur. Efterfølgende undersøgelser i virksomhederne viser således et kraftigt løft i kvalitet og tilfredshed som følge af lederudviklingen.

Sikker metode giver det rigtige design

Krumtappen i CfLs metode til at designe udviklingsforløb er indsamlingen af fakta, data og budskaber samt ønsker fra målgruppen og organisationen. Det sætter os i stand til at træffe de rigtige valg omkring indhold og kompetanceniveau samt hvilken kontekst, forløbet skal praktiseres i. Det er her, vi kommer tættest på målgruppen, og det er her, vi får mulighed for at oversætte deres udfordringer til konkrete behov. Vores arbejdsmetode – som vi kalder workbook – er inddelt i seks faser:

1. Fundamentet til det forpligtende samarbejde støbes, og rammerne vælges. Vi sidder om bordet og kigger hinanden i øjnene og får et fuldstændigt og fælles billede af, hvad er det er, vi vil opnå. Hvad er det for fravalg, der skal til for at skabe en klar afgrænsning? Hvordan vi måler, om vi lykkes, og hvad vi særligt skal være opmærksomme på i forløbet.

2. Nu etableres projektorganisationen, som er en af nøglerne til succesen. Vi skaber her fuldstændig klarhed om rollerne i forløbet. Dermed signalerer vi også, at når CfL går ind i et sådant forløb, så gør vi det som en reel samarbejdspartner. Med styregruppen på plads sikrer vi, at vi holder os inden for de rammesættende valg.

3. Denne fase er hjerteblodet i CfLs workbook. Det er her, vi kommer helt tæt på materien af det, der skal være indholdet i forløbet, processen eller programmet, som vi nu skal designe. Her identificerer vi behovene i det tætte samarbejde med målgruppen selv, hvilket indebærer, at hvert udviklingsforløb er unikt fra virksomhed til virksomhed. Her er Copy & Paste udelukket.

4. Der vælges metoder og koncepter fra den stærke palet, vi råder over, og som rummer værktøjer til alle sammenhænge i virksomheden – fra at lede sig selv til sammenhængen med medarbejdere, kolleger, chefen, strategien og virksomhedens omgivelser. Her beslutter vi også læringsdybden bestemt af, hvorvidt lederne skal kende til (know of), kunne praktisere (know how) eller mestre (know why) en given metode.

5. Her bliver vi meget konkrete om, hvordan programforløbet kommer til at se ud. Selv meget omfattende programmer kan laves som workshop på ganske få dage.

6. Her effektmåler vi. Erfaringerne har gennem årene vist os, at metoden virker og giver de deltagende ledere og virksomheder et kraftigt løft.

Sammenfattende medfører metoden til design:

  • En involvering af målgruppen.
  • Fælles forståelse for vision og mål samt klare afgrænsninger og fravalg, der tydeliggør rammen for forløbet.
  • En helhedsorienteret tilgang.
  • Dokumentation af udviklingsprocessen.
  • En intensiv og effektiv proces, der bringer de samarbejdende parter sammen.
  • Omsættelse af de grundlæggende udviklingsbehov hos målgruppen i en række reflekterede valg omkring design og implementering.
  • Robusthed i forhold til fremtidige krav og nye ideer, idet vi kan ‘finde tilbage til essensen’ af de valg, som vi sammen har truffet.