Få et overblik over de overordnede principper her

 

   14. februar 2018

 

Ikrafttrædelse

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Loven træder fuldt ud i kraft den 1. september 2020, hvor alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie - en ferieordning, hvor ferien afvikles samtidig med, at den optjenes.

For at sikre, at ingen får adgang til dobbelt ferie, etableres der pr. 1. september 2019 en overgangsordning.

Ordningen indebærer, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, indefryses. Den indefrosne ferie udbetales til lønmodtageren, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet.

Optjeningsåret 2018 og det tilhørende ferieår 2019/2020 er således de sidste hele perioder, hvor der optjenes og afvikles ferie efter de nugældende regler.

 

Hovedpunkter

Overskriften på den nye ordning er en fleksibel, moderne og robust ferielov, der værner om lønmodtagernes ferierettigheder og tager hensyn til arbejdsgiverne, ved

 • Indførelse af samtidighedsferie for alle på samme tid
 • Flytning af ferieåret og indførelse af en ny ferieafholdelsesperiode
 • Videreførelse af de to former for feriebetaling – ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse
 • Forenkling af udbetalingsmulighederne
 • Etablering af en overgangsordning, som bl.a. skal sikre mod dobbeltferie og tilgodese det nuværende feriemønster
 • Vedtagelse af en tilhørende lov om forvaltning og administration af tilgodehavende (indefrosne) feriemidler
 • Kompensation for virksomhedernes merudgifter frem til 2040

 

Samtidighedsferie

Med virkning fra 1. september 2020 løber ferieåret fra 1. september til 31. august.

Der optjenes fortsat 2,08 dages betalt ferie pr. måned, svarende til 5 ugers årlig ferie.

Ferien kan afholdes måneden efter, den er optjent. Efter aftale kan der holdes betalt ferie på forskud, dog ikke på tværs af ferieår.

Ferien afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra ferieårets start den 1. september til 31. december det efterfølgende år, dvs. i en periode på 16 måneder.

 

Overgangsordningen

Med henblik på at regulere overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie er der vedtaget en overgangsordning. 

 • Ferie, der er optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019, dvs. op til 16,7 dage, samt ferie, der er overført fra ferieåret 2019/2020, afholdes i perioden 1. maj – 30. september 2020.
 • Ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, dvs. op til 5 uger, indefryses og behandles efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.
 • Fra 1. september 2020 optjenes og afholdes ferie efter de nye regler.
 • Optjent ferie, der ikke er afholdt eller udbetalt senest den 31. august 2020 eller varslet til afholdelse i september 2020, overføres til afholdelse efter de nye regler og kan således supplere den ferie, der optjenes fra den 1. september 2020.

 

De indefrosne feriemidler

Der oprettes en særlig fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der får til opgave at forvalte og administrere de feriemidler, der er indefrosne.

Virksomhederne skal ved overgangen til samtidighedsferie indberette deres medarbejderes tilgodehavende feriemidler til fonden.

Fonden vil udbetale tilgodehavende feriemidler reguleret med en årlig tilskrivning til den enkelte lønmodtager, når den pågældende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Fonden vil opkræve det skyldige beløb hos virksomheden, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Tilgodehavende feriemidler hos virksomhederne indekseres hvert år med lønudviklingen.

 

Baggrund

Ferieloven er løbende blevet tilpasset, bl.a. til EU's arbejdstidsdirektiv, men de grundlæggende principper er stort siden uændrede, siden loven trådte i kraft i 1938.

Efter kritik fra EU-kommissionen af den nuværende optjeningsordning, hvor en lønmodtager risikerer at skulle vente i op til 16 måneder, før der kan afholdes betalt ferie, nedsatte Beskæftigelsesministeren i 2015 et ferielovsudvalg.

Udvalget fik til opgave at komme med forslag til et nyt, enklere feriesystem, der overholder Danmarks internationale forpligtelser, og i den forbindelse også overveje de (samfunds)økonomiske konsekvenser af et nyt system.

Udvalget afgav sin betænkning i august 2017, og umiddelbart herefter blev der opnået politisk enighed om udvalgets forslag til ny ferielov, der blev fremsat i Folketinget den 6. december 2017.

Du kan læse mere om den nye ferielov på Beskæftigelsesministeriets temaside.
Du kan også følge HR-juraNyt på LinkedIn og holde dig opdateret på HR-juridiske nyheder om bl.a. ferieloven og kommende arrangementer i CfL.