Brug medarbejdernes ressourcer til at løse de økonomiske udfordringer

Frustrerede chefer skælder ud for at få medarbejderne til at yde mere i en presset tid, men selv om målet er det rigtige, så er metoden helt forkert. Chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger fra CfL sender i den forbindelse en tidligere chef nogle venlige tanker.

Jeg havde en gang en chef, der var rigtig god til at aktivere medarbejdernes ressourcer, når økonomien kradsede. Han samlede ganske enkelt en gruppe medarbejdere om sig, fremlagde situationen og gjorde klart for gruppen, at han havde den endelige beslutningskraft, men at han nu havde brug for deres kreativitet og gode forslag. Når gruppen havde brainstormet, sorterede han i forslagene og uddelte opgaver, og på forunderlig vis lykkedes det hver gang at nå i mål med økonomien, hvad enten det var en halv eller en hel million kroner, der manglede.

Han var og er et godt eksempel på, hvordan et lineært behov bruger udvidende/eksperters styrker. Eller sagt med andre ord, hvordan forskellige mønstre udnytter hinandens styrker til en større synergi. Og når jeg tænker på ham, er det, fordi jeg inden for den seneste tid er stødt på tre eksempler fra virksomheder, hvor cheferne skælder ud, fordi det ikke går godt.

Rigtig tanke – forkert fremgangsmåde

Jeg tror ikke, det er lederens intention at skælde ud. Jeg kunne forestille mig, at lederen måske selv er presset og derfor kommer til at reagere i frustration, at lederen ønsker at gøre sit arbejde så godt som muligt og derfor bliver skarp for at få medarbejderne til at forstå alvoren i situationen og følge trop. Det, som lederen overser, er, hvordan budskabet bliver modtaget på den anden side. Jeg hører fra denne side oplevelsen af at blive talt ned til og oplevelsen af, at der kun findes én sandhed – chefens – og oplevelsen af som medarbejdere at blive behandlet som børn.

Jeg tror, at cheferne ønsker at samle folk til en fælles indsats, men den oplevede skælden ud har den modsatte effekt på medarbejderne. De bliver demotiverede, lukker af og får bestemt ikke lyst til at bakke op. Nogle medarbejdere siger, at de mister respekten for lederen, når de har oplevet udskælden nogle gange, og det medfører, at lederen sandsynligvis har mindre gennemslagskraft over for disse medarbejdere.

Få hjælp med de rigtige metoder

Det er her, vi med vores byggesten og metoder kan hjælpe lederne med, alternativer til at skælde ud. Når lederne har viden, har de større handlerepertoire, hvis de vel at mærke bruger deres viden og tager sig tiden til at stoppe op og reflektere. Vi har adskillige værktøjer, der kan være nyttige i denne situation: JTI, forandringsledelse, assertiv kommunikation, feedback, AI m.fl.

Jeg vælger måske ikke overraskende at kigge på det gennem karrieremodellens briller. I krisetider bliver det lineære mønster meget tydeligt, når der kommer fokus på bundlinje, omkostninger, effektivisering og optimering. Der bliver talt i lineært sprog og med lineære argumenter, og medarbejderne forsøges motiveret via lineære motiver som resultater, præstation, salgsmål, konkurrencemomenter eller prestigefyldt ekstrabelønning m.m.

Find styrkerne i organisationen

Den lineære tankegang er der et langt stykke hen ad vejen god mening i. Men her vil jeg gerne vende tilbage til de tre eksempler på chefer, der skælder ud, for dét, der kendetegner deres organisationskultur, er udvidende/ekspert. Eksperten søger fordybelse inden for eget område og er udpræget specialist. Udvidende bygger på tidligere kompetencer som afsæt til at udbygge deres kompetencer og virkefelt, og de vil være motiveret til at tænke på tværs – såvel fagligt som organisatorisk.

For dem virker lineær motivation og belønning ikke ret lang tid. Det bliver hurtigt oplevet som for snævert, begrænsende, demotiverende, kontrollerende og tager dermed lysten ud af arbejdet.

Lederne har i stedet brug for at aktivere styrkerne i organisationen og understøtte dem uden at slippe fokus på økonomien. Lineære termer skal omsættes til udvidende/ekspert termer. Det skal give mening for udvidende/eksperter at fokusere på økonomien. Som eksemplet med min tidligere chef viser, så vil medarbejderne nemlig gerne involveres, lyttes til, have plads og råderum, vide rammer og en klar bane at spille på.