CfL-Undersøgelse om Fremtidens arbejdsplads 2012

Virksomhedslederne mener at være klar med fremtidens arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads har måske blot brug for mere af det, som virksomhederne allerede er gode til i dag, viser CfL-Undersøgelsen fra CfL om fremtidens arbejdsplads.

Fra topchefer til projektledere er der stor enighed om, at virksomhedsledere i dag er mere strategisk fokuserede og mere innovative samt modigere til at træffe de beslutninger, der skal til. Enigheden mellem ledelsens top og bund på disse områder er meget mere markant end ved tidligere CfL-Undersøgelser.

Nye samarbejdsformer scorer lavt

Der synes imidlertid også at være enighed om, at fremtidens arbejdsplads kan klare sig uden, at vi - i højere grad end i dag - samarbejder tættere med forskningsinsitutioner og uddannelsessteder, og at fremtiden kan klares uden en højere grad af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere eller spirende iværksættere. Alle nye former for samarbejde scorer nemlig meget lavt på listen over, hvilke faktorer der vil være mest kendetegnende for fremtidens arbejdsplads.

I bunden af listen over kendetegnende faktorer for fremtidens arbejdsplads ligger et øget samarbejde med iværksættere eller mindre virksomheder. Kun 4 % tror på, at det vil ske.

 • 6 % mener kontakten til uddannelsessteder bliver bedre.
 • 9 % tror på bedre muligheder for hjemmearbejde.
 • 12 % tror på mere involvering af eksterne partnere i innovationsarbejdet.
 • 20 % tror på øget fokus på læring.
 • 22 % peger på, at der bliver behov for mere innovation.

Omstilling og strategisk forståelse i top

I toppen af besvarelserne om faktorer af betydning i fremtiden tror 55 % på en forbedret evne til hurtig omstilling.

 • 43 % peger på en mere kendt og bedre forstået strategi.
 • 42 % peger på, at strategien tilpasses løbende.
 • 36 % mener, virksomhederne skal blive bedre til at måle på det, der skaber de ønskede resultater.
 • 31 % mener beslutningerne skal træffes hurtigere end tidligere.
 • 29 % mener medarbejderne skal være mere omstillingsparate.

Mere af det allerede kendte

Ved at sammenligne udsagnene om fremtidens faktorer med det, virksomhederne arbejder med i dag, er der ifølge besvarelserne på CfL-Undersøgelsen tilsyneladende brug for mere af alt det, som virksomhederne allerede kan og gør.

Øjebliksbilledet af virksomhedernes tilstand viser nemlig, at hele 83 % mener, at strategien i høj grad eller i nogen grad er mere kendt og bedre forstået end tidligere, og at der er større fokus på implementeringen end før. Det er blandt andet her, at lederne på alle niveauer er mere enige end tidligere set i CfL-Undersøgelsen. Hele 87 % mener, at strategien tilpasses løbende til de ændrede markedsvilkår, og 72 % vurderer, at ledernes evne til hurtig omstilling er blevet forbedret. Desuden træffes beslutningerne hurtigere end før. Og så oplever 55 %, at de i høj og nogen grad er blevet bedre til at måle på det, der skaber de ønskede resultater. Dette falder endnu en gang helt i tråd med forventningerne til, hvad der bliver blandt de vigtigste faktorer i fremtiden.

Mere innovative i dag end før

Der er i stor grad enighed blandt top og bund om, at virksomhederne er blevet mere innovative. 77 % af topcheferne mener, at det forholder sig sådan, og 60 % af funktionærerne/projektlederne er enige. Flere ledere og medarbejdere er desuden blevet involveret i innovationsarbejdet, mener 66 %. Der involveres altså mere end før, og tallene her og nu ser bedre ud end forventningerne til fremtiden. I dag involverer 51 % deres eksterne parter mere, end de gjorde tidligere. Som nævnt ovenfor forventer kun 12 % i fremtiden en øget involvering af eksterne parter.

Mindre konsensus, mere selvledelse

CfL-Undersøgelsens øjebliksbillede fortæller om, at toplederne oplever et større mod til at træffe beslutninger. Så mange som 77 % af topcheferne giver i høj eller nogen grad udtryk for dette, og enigheden blandt funktionsdirektører, funktionschefer og projektledere samt funktionærer er næsten på linje med toppen.

59 % siger i den sammenhæng, at de bevæger sig væk fra konsensusbeslutninger, og her er der kun marginal forskel mellem private og offentlige virksomheder. Den samme marginale forskel mellem private og offentlige organisationer gør sig gældende, når det drejer sig om selvledelse. 70 % oplever nemlig i høj eller nogen grad, at der er blevet plads til en højere grad af selvledelse.

Er fremtiden nu?

Hvis fremtiden er større fleksibilitet, omstillingsparathed eller mulighed for at arbejde hjemmefra, så er den her måske allerede.  

 • 80 % oplever således, at medarbejderne i dag er blevet mere omstillingsparate.
 • 67 % siger, der er mere fokus på læring, som erfaringsopsamling, evaluering og lignende.
 • 70 % siger, at arbejdstiden er blevet mere fleksibel.
 • 67 % oplever, at der er blevet bedre mulighed for hjemmearbejde.

Endelig viser besvarelserne, at der langt ned i organisationerne synes at være en opfattelse af, at medarbejderne føler sig mere personligt ansvarlige for organisationens resultater.