CfL-Undersøgelse om Management Leadership 2010

Ledere fokuserer for meget på leadership

Danske ledere bruger langt mere tid på leadership end på traditionelle managementdyder som for eksempel at sikre lønsomhed og kontrollere indsatser. Det tyder på en ubalance, der måske kan være en af årsagerne til den manglende produktivitetsfremgang i Danmark.

Leadership fylder meget

CfL-Undersøgelsen viser, at ledere skelner mellem management og leadership, og det er helt forventeligt. Mens management typisk forbindes med kortsigtede, kontrollerende og ressourceallokerende aktiviteter, karakteriseres leadership som langsigtede, retningsgivende og motiverende indsatser. Over halvdelen af lederne bruger mere tid på leadership end på managementaktiviteter.

Der er tilsyneladende ikke balance mellem de to typer af aktiviteter, og spørgsmålet er, om der er gået for meget leadership i virksomhedsledelse. Samtidig tyder ledernes svar på, at management har en snæver og næsten negativ karakter, mens leadership typisk har et positivt og udviklingsorienteret perspektiv.

Hos CfL mener vi, at management er et nødvendigt udgangspunkt for at skabe effekt af leadershipaktiviteter. Derfor bør managementrammerne være på plads, før ledere tager fat på den motiverende indsats.

Bruger ledere tiden forkert?

Konkret svarer 71 procent af de adspurgte direktører og 62 procent af cheferne, at de bruger over halvdelen af deres tid på leadershipaktiviteter såsom at skabe motivation og sammenhold. Samtidig svarer kun 21 procent af de adspurgte, at managementaktiviteten kontrol i høj grad er vigtig for at skabe værdi i virksomheden, og 38 procent anvender slet ikke eller kun i mindre grad kontrol af indsatser og resultater. 

CfL-Undersøgelsen resultater rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for, at danske ledere overvejer, hvordan de fordeler deres tid mellem management og leadership. Danmark har Europas næstlaveste vækst i arbejdsproduktivitet, og det er derfor tankevækkende, at ledere ikke prioriterer at måle og veje virksomhedens indsatser for at sikre, at der til stadighed skabes værdi for kunderne.

Det er en ledelsesopgave at skabe mening hos medarbejderne, men der bør være en god balance mellem management- og leadershipopgaver, så virksomheder skaber resultater.

Vigtige opgaver anvendes i mindre grad

Der er stor forskel på, hvilke aktiviteter ledere vurderer som meget vigtige, og hvad de reelt bruger deres tid på. Lønsomhed anses for eksempel som værende meget vigtigt af langt de fleste, men kun få bruger tid på at sikre lønsomhed i dagligdagen. Også dette resultat tyder på, at management ikke prioriteres højt nok.

Hos CfL mener vi, at det optimale er at have fokus på en god balance mellem leadership og management. Dette indebærer blandt andet, at kontrol af resultater er nødvendig. Management og leadership er ikke i konflikt med hinanden, men bør derimod supplere hinanden, så virksomheden skaber resultater, og der samtidigt skabes motivation hos medarbejderne.