CfL-Undersøgelse om modsatrettede krav 2009

Selvtillid må ikke stå i vejen for det strategiske beredskab

Selvtilliden er helt i top hos danske ledere. De fleste mener nemlig, at de har kompetencerne til at håndtere krisen og til at navigere i en hverdag præget af modsatrettede krav. Lederne skal dog passe på, at selvtilliden ikke blænder for åbenhed og erkendelse af behovet for strategisk beredskab.

Den aktuelle finanskrise og modsatrettede krav i hverdagen stiller danske ledere over for nye udfordringer. Hvis man skal tro lederne, der har deltaget i CfL-Undersøgelsen, er der dog ikke grund til den store bekymring. Resultaterne fra CfL-Undersøgelsen tegner nemlig et billede af danske ledere som værende meget dygtige. Troen på egne evner fejler i hvert fald ikke noget.

Således mener hele 42 procent af de ledere, der har besvaret spørgsmålene, at de i høj grad besidder de rette kompetencer til at håndtere krisetider. Samtidig oplever 70 procent af lederne, at de møder modsatrettede krav i hverdagen, men stort set alle ser sig i stand til at håndtere kravene.

I udgangspunktet er der ikke noget i vejen med selvtillid. Det er både godt og vigtigt for ledere at have selvtillid, bare det ikke blokerer for erkendelsen af behovet for opbygning af et strategisk beredskab. Åbenhed over for nye indtryk og forandringer er nemlig altafgørende i den aktuelle situation, hvor markedsvilkårene ændrer sig, og fordi lederne skal lede uden at vide, hvad fremtiden bringer. 

Tror ikke på umiddelbare forandringer

Netop ledernes forestillinger om fremtiden giver dog anledning til en vis portion skepsis og bekymring. Indikatoren viser nemlig, at kun syv procent af lederne udtrykker usikkerhed om fremtiden. Hovedparten fremskriver det, de oplever nu, som buddet på, hvad der vil ske i fremtiden. Er virksomheden for eksempel negativt ramt i dag, tror lederne også på en negativ fremtid de næste par år.

På den ene side er denne tro meget menneskelig, men samtidig også ledelsesmæssigt uforsvarlig. Risikoen er, at man føler sig for sikker og ikke ser tingene ske. Det er dog værd at notere sig, at mere end halvdelen udtrykker nogen usikkerhed i forhold til, om deres kompetencer er fyldestgørende.

Det tolker vi positivt og som et tegn på, at lederne ikke er paralyseret af det, der sker, men at de holder et vågent øje med udviklingen. Indikatoren viser også, at de ledere, der er negativt ramt af krisen eller oplever mange modsatrettede krav, er mere åbne og modtagelige end de ledere, som har en mere stabil hverdag.

Strategisk beredskab er nødvendigt

Et andet af de områder, hvor indikatoren fra CfL afslører stor selvtillid blandt lederne, er det strategiske arbejde. Således mener to tredjedele, at deres strategi har været robust i forbindelse med at håndtere de nye markedskrav.

Alligevel har knap halvdelen indset, at der er yderligere behov for at styrke virksomhedens strategiske beredskab i forbindelse med tidens skiftende markedsforhold. Frem for den generelle opfattelse af at strategier er nøje fastlagte planer, er der således tegn på, at flere leder har opdaget nødvendigheden af at lade strategien komme til udtryk i form af et beredskab. Vi kan nemlig ikke retænke strategien, hver gang markedet forandres.

De positive indikationer om strategiernes kvalitet står i skærende kontrast til ledernes før omtalte sikkerhed om fremtiden, men vidner om, at selvtilliden til trods er gode ledere fortsat villige til at forbedre sig.

Dårlige ledere kan skjule sig

Generelt set afslører Indikatoren, at lederne vurderer egne kompetencer højt. Det er måske en forklaring på, hvorfor kun et fåtal har ændret fokus, når det gælder udvikling af lederkompetencerne som følge af krisen.

Dog er der en tendens til, at flere ledere, netop som følge af krisen, vil opprioritere lederkompetencerne. En tredjedel af Indikatorens ledere svarer således, at de vil have større eller meget større fokus på lederkompetencer fremover.

På trods af velviljen til forbedringer vil dårlige ledere fortsat kunne klare sig i både op- og nedgangstider. I dårlige tider kan de ligge i læ af krisen og give den skylden – ikke kompetencerne, mens de i gode tider kan lukrere på, at det under alle omstændigheder går fremad. Med andre ord kan det i gode tider være svært at skelne mellem gode og heldige ledere, og i dårlige tider kan det være vanskeligt at adskille de gode fra de dårlige – i hvert fald på kort sigt.