CfL-Undersøgelse om multikulturel ledelse 2006

Virksomhederne vil gerne, men kan ikke…

Der er en verden til forskel på de ønsker til integration, som formuleres på direktionsplan og den virkelighed, der møder nydanskere i virksomhederne. Først og fremmest har kun få virksomheder forberedt sig og skaffet sig de nødvendige værktøjer. Det viser en netop offentliggjort CfL-Undersøgelse.

De seneste måneders intense debat om integration har ikke reelt øget danske virksomheders parathed til at ansætte nydanskere. Mens den politiske korrekthed i stigende grad hersker i direktionslokalerne, mødes nydanskere ikke nødvendigvis med åbne arme længere nede i organisationen, hvor de daglige problemer opleves mere klart. Det dokumenterer en CfL-Undersøgelse af multikulturel ledelse i danske virksomheder, som CfL netop har offentliggjort.

Problemer størst for ”manden på gulvet”

Mens 68,8% af de adspurgte direktører således ikke oplever barrierer i forbindelse med ansættelse af nydanskere, oplever bare 25% af de adspurgte funktionærer, at ansættelse af nydanskere sker helt uden problemer. ”Der er en klar sammenhæng mellem organisatorisk niveau og vurderingen af, om ansættelse af nydanskere er forbundet med særlige vanskeligheder,” siger tidligere virksomhedsrådgiver Mette Babitzkow Boje, CfL. ”Jo højere den pågældende er placeret i organisationshierarkiet, jo mere ubetydelig opleves eventuelle barrierer. Sandsynligvis fordi de pågældende ikke bliver konfronteret med problemstillingerne i dagligdagen.”

Til gengæld oplever 62,5% af de adspurgte funktionærer, at sproget er en barriere, mens kun 31,2% af de adm. direktører ser det som et problem. Og 37,5% af funktionærerne mener, at der er for store kulturelle forskelle, mens 12,5% blandt adm. direktører oplever, at der er for store forskelle. Virksomhedsrådgiver Nadeem Wasi, CfL, siger: ”Det er glædeligt, at man på direktionsniveau i danske virksomheder ser positivt på integration af nydanskere, men det er omvendt foruroligende, hvis man ikke forholder sig til den virkelighed, der hersker i virksomhederne.”

Lige vilkår er ikke det samme som ikke at gøre forskel

CfL-Undersøgelsen dokumenterer, at bare 14,5% af virksomhederne gør noget særligt eller har specifikke processer i forbindelse med rekruttering af nydanskere. Begrundelsen er lige til: Virksomhederne ønsker ikke at gøre nogen forskel. Det anfører mere end 52% af respondenterne. Mette Babitzkow Boje advarer dog mod denne opfattelse. ”Hvis vi som arbejdsgivere ønsker at integrere nydanskere, må vi også acceptere, at deres kulturelle baggrund, religion og sprog er forskellig fra vores. Vi må acceptere det og anerkende det og give vores nye kolleger samme vilkår som os selv. Og det gør vi ikke ved ikke at gøre nogen forskel. For eksempel er de erhvervspsykologiske test, der anvendes i forbindelse med rekruttering og udvikling af medarbejdere, præget af en dansk kultur, hvor det blandt andet kræver et nuanceret kendskab til det danske sprog. Det påvirker således vurderingen af en medarbejder med anden kulturel baggrund og risikerer at skygge for en mere nøgtern vurdering af personens faglige og personlige kompetencer.”

Samme ansættelsesvilkår

CfL-Undersøgelse viser, at langt de fleste nydanskere er ansat på samme vilkår som etniske danskere (77%), mens kun en mindre andel er ansat med tilskud fra det offentlige (16%), er i ulønnet praktik (5%) eller med anden særlig ansættelsesaftale (1%). Og langt de fleste virksomheder er i øvrigt tilfredse med de medarbejdere, de har ansat med nydansk baggrund. 46,5% angiver således, at de i høj grad har haft tilfredsstillende resultater med rekruttering af nydanskere, mens kun 4% oplyser, at de i ringe grad har haft tilfredsstillende resultater med rekruttering af nydanskere. ”Indikatoren bekræfter et allerede kendt billede,” siger tidligere virksomhedsrådgiver Mette Babitzkow Boje. ”De virksomheder, som ansætter nydanskere, er fuldt ud lige så tilfredse med deres nydanske medarbejdere som med etniske danskere. Nydanskere ansættes som regel på ordinære vilkår og ikke, som mange måske tror, på særlige vilkår. Men der er interne barrierer, og der er generelt behov for, at virksomhederne er mere bevidste om deres ansættelsespolitik over for nydanskere.”

Om CfL-Undersøgelsen

CfL-Undersøgelsen er gennemført som en online-undersøgelse via CfLs Trendpanel i perioden fra den 15. juni til den 27. juni 2006. I alt har 619 personer modtaget spørgeskemaet. Heraf har 220 svaret, hvilket giver en svarprocent for CfL-Undersøgelsen på 35%.