CfL-Undersøgelse om Netværk 2011

Professionelle ledelsesnetværk giver stort udbytte for over 75 pct. af deltagernes vedkommende

Topcheferne er de flittigste til at anvende netværk til at høste erfaringer og hente ny viden fra virksomheder i andre brancher samt til at udvikle forretningen og sparre fortroligt med andre i netværk.

Lidt over to tredjedele af deltagerne får stort eller meget stort udbytte af at mødes med andre ledere i professionelle netværk. Det viser CfLs seneste Indikator om formelle netværk. Udbyttet er uforandret lige så stort som for fem år siden – med den positive tendens, at stadig flere får et meget stort udbytte ud af netværkene. Netværksindikatoren fra CfL viser også, at lederne i stigende grad værdsætter en professionel facilitator gennem hele forløbet.

Netværk giver bedre ledelse

På bagkanten af den store økonomiske krise, som har påvirket så mange virksomheder, viser CfL-Undersøgelsen, at der kun er sket en lille stigning i antallet af ledere, som slet ikke deltager i formelle netværk. Dermed har formelle og professionelt drevne netværk vist deres værd.

Netværkenes værdi understreges af, at et stærkt stigende antal ledere mener, at vejen til bedre ledelseskvalitet går gennem netværk og sparring med andre ledere. 55 pct. af deltagerne i Indikatoren peger på netværkene som det bedste bidrag til at øge ledelseskvaliteten – mod 39 pct. sidste år. Vurderingen er topscoreren i undersøgelsen, når det gælder udbyttet af netværk. På andenpladsen kommer sparring med andre ledere med 48 pct. – mod 34 pct. sidste år.

Fokus afspejler ansvaret

Netværksindikatoren viser, at fokus på udbyttet af netværk ændrer sig med ledelsesansvaret. For eksempel fokuserer projektledere og funktionærer på faglig udvikling og fortrolig sparring samt på deres personlige udvikling. Topchefernes fokus er også på fortrolig sparring, men oven over kommer udvikling af forretningen og – som højeste prioritet – erfaring og ny viden fra virksomheder i andre brancher.

Deltagerne og det faglige niveau

76 pct. af deltagerne i Indikatoren angiver, at sammensætningen af deltagere har haft den største betydning ved valget af netværksudbyder. Det er et fald på 14 pct. point i forhold til Indikatoren i 2006.  58 pct. mener, at netværkets faglige og høje niveau har haft betydning ved valget. Her er tallet faldet med 20 pct. point.

Til gengæld er facilitatorens betydning stigende fra 36 pct. til 44 pct., og antallet af deltagere, der ønsker en fast facilitator til netværkene, er steget fra 39 pct. til 50 pct.

Topcheferne i flest netværk

Jo højere niveau i organisationen, de befinder sig på, des flere formelle netværk deltager lederne i, viser netværksindikatoren. Blandt administrerende direktører og direktører er 19 pct. med i et enkelt netværk, 61 pct. er med i 2-3 netværk, og 16 pct. deltager i fire netværk eller derover. Kun fire pct. er ikke med i et netværk. Dette tal er meget højere blandt projektledere og funktionærer, hvor hele 22 pct. ikke er i netværk. 47 pct. i samme kategori sidder i et enkelt netværk, mens 27 pct. er med i 2-3 stykker, og kun 4 pct. deltager i fire eller derover.

Blandt dem, der slet ikke er i et formelt netværk, er der flest offentligt ansatte. 21 pct. af de offentligt ansatte ledere er ikke i netværk mod 14 pct. i det private erhvervsliv.

To be or not to be…

CfL-Undersøgelsen viser, at krav og forventninger til udbyderne af netværk er forskellige alt efter, om respondenterne er medlem af et eller flere netværk – eller slet ikke er det. Antallet af ikke-netværksdeltagere i undersøgelsen er i absolut mindretal, som det også fremgår af ovenstående, og derfor er sikkerheden i tallene også mindre, men der er en tendens i tallene, som er værd at lægge mærke til.

Ikke-netværksdeltagerne har generelt større krav og forventninger til netværkenes indhold og sammensætning og ikke mindst til prisen, som tillægges betydning af over dobbelt så mange ikke-netværksdeltagere som af netværksdeltagere. Tallene i pct. er 60 mod 26. Og så er prisparameterets betydning vokset for ikke-netværksdeltagere fra 30 pct. før krisen (2006) til 60 pct., som i dag mener, at prisen har betydning. Det afspejler muligvis, at budgetterne til den slags ikke længere er, hvad de har været.

Forskelle i opfattelsen af netværk

Ikke-netværksdeltagere scorer også anderledes end dem, der er med i et eller flere netværk. Mest markante er forskellene i udbyttet eller forventningerne til udbyttet af den fortrolige sparring og med hensyn til, hvorvidt deltagerne styrker karrieremulighederne eller ej.

33 pct. af ikke-netværksdeltagerne mener, at netværk styrker deres karrieremuligheder. Blandt netværksdeltagerne er det kun ni pct., som tror på det. Til gengæld tillægger 52 pct. af netværksdeltagerne udbyttet af den fortrolige sparring betydning, mens kun 28 pct. af ikke-netværksdeltagerne tror, at det kunne give dem udbytte. Blandt dem er der også kun 10 pct., som tror, at der er ny teoretisk viden at hente i netværk, mens 31 pct. af netværksdeltagerne mener, at de netop har fået ny teoretisk viden med sig.

Færre hindringer i dag

I 2006 var der rigtig mange, som forklarede manglende deltagelse i netværk med, at ”den daglige drift tager tiden”, at der var ”manglende udbud af netværk, der matcher mine behov”, ”manglende tid af hensyn til familien og privatlivet” og manglende viden om netværk og udbyttet. Disse tal er fem år efter skrumpet drastisk ind, viser undersøgelsen, hvorfor der i dag synes at være meget få begrundelser for ikke at gribe chancen, hvis lejligheden til at komme i et netværk byder sig.