CfL-Undersøgelse om offentligt og privat samarbejde 2010

For mange regler hæmmer offentligt-privat samarbejde

Der er stor enighed mellem ledere i offentlige og private virksomheder om behovet for færre regler. Private virksomheder efterlyser desuden et mindre offentligt fokus på pris alene, viser CfLs seneste Indikator om produktivitet og udvikling i Danmark.

Ledere i offentlige og private virksomheder er forbavsende enige om, at for mange regler er en barriere for et mere effektivt og produktivt samarbejde. I det offentlige efterlyser lederne desuden en bedre kortlægning af reglerne for samarbejdet, hvilket i sig selv Indikerer, at offentligt ansatte har svært ved at overskue det regelværk, som det offentlige selv har skabt.

Det er CfL-Undersøgelsen om produktivitet og udvikling i Danmark, der meget klart udpeger for mange regler som den væsentligste barriere for et mere produktivt og effektivt samarbejde mellem det offentlige og private. Så mange som 811 ledere på forskellige ledelsesniveauer har svaret.

Fingeren på pulsen

Godt en fjerdedel af de deltagende ledere i Indikatoren er ansat i det offentlige, og størstedelen af alle deltagere er ledere, der er tæt på udfordringerne i det daglige. Hele 87 procent af besvarelserne i Indikatoren kommer fra funktionsdirektører, funktionschefer, projektledere eller funktionærer, mens de sidste 13 procent af svarene kommer fra administrerende direktører eller direktionsmedlemmer.

Nødlidende flagskib

Over halvdelen af de private virksomheder i Indikatoren samarbejder med det offentlige på en eller anden måde. Alligevel er det kun 13 procent, der har deltaget i et offentligt-privat-partnerskabs projekt, OPP, der regnes for at være et flagskib på området. OPP-byggeprojekter er således underlagt en lang række regler. F.eks. skal kommunerne, der er oplagte deltagere i OPP-projekter, deponere lige så mange millioner kroner, som et OPP-byggeprojekt koster. Det er der ikke mange kommuner, der kan i dag.

Andre barrierer end regler

45 procent udpeger reglerne som den største barriere, men det er langt fra den eneste.

  • Næsten en tredjedel er - på tværs af det offentlige og private - enige om, at forskellige målsætninger er en hæmsko.
  • En fjerdedel peger på offentlige medarbejderes usikkerhed og modstand, og ikke overraskende er der flest private ledere, der nævner dette som et problem.
  • Næsten en fjerdedel peger på mulige politiske risici, hvilket de to sektorer også er enige om.
  • En femtedel er i begge sektorer enige om, at det giver problemer, at omstruktureringer i det offentlige har skabt et generelt arbejdspres, og at der findes en manglende gensidig forståelse for hinandens udfordringer.
  • Næsten en femtedel mener desuden, der mangler et ledelsesmæssigt fokus på samarbejde. Også her er sektorerne enige.

Blandt de øvrige udfordringer nævnes manglende tro på gevinsterne, for store transaktionsomkostninger, modstand fra faglige organisationer og for svag konkurrence mellem leverandører på nogle serviceområder.

For stort fokus på pris

Blandt løsningerne, der kan være med til at forbedre samarbejdet, peger en fjerdedel af lederne på det offentliges særlige fokus på pris, pris og atter pris. Her er det den private sektor, der især fremfører argumentet, men det får også en vis støtte fra offentlige ledere. Et ensidigt fokus på pris kan være med til at skubbe virksomhedernes øvrige kompetencer ud på et sidespor, hvor mange danske virksomheder netop forsøger at overleve på at være udviklingsorienterede og kunne tilbyde særlige kompetencer. Det bliver de så i givet fald ikke belønnet for i det offentlige.

SMV’erne i klemme

Et ensidigt fokus på pris er også med til at gøre volumen til det eneste saliggørende. Og netop volumen er de relativt små danske virksomheder måske ikke de bedste til. Det er derimod store udenlandske aktører. Desuden kan det helt udelukke SMV'erne i at være med, når der skal kæmpes om opgaver og ordrer. Dette understreges af, at det især er SMV’erne, der ønsker et mindre fokus på pris. Det er også SMV’erne, der især peger på, at der er behov for et større ledelsesmæssigt fokus på samarbejde med det offentlige. Det synes at bunde i, at der er store ressourcemæssige omkostninger forbundet med at deltage i offentlige udbud og licitationer, og mindre virksomheder har ganske enkelt ikke råd til at bruge medarbejderressourcer og penge på at være med.

Bred enighed om løsningerne

Det er slående, hvor enige offentlige og private ledere er med hensyn til fjernelsen af barriererne.