CfLs INDIKATOR™ om organisationsdesign 2007

Traditionel organisationstænkning mindsker strategiske muligheder

Der er en skærende kontrast mellem virksomhedernes strategiske overvejelser, herunder organisatorisk gearing, og det organisationsdesign, der bliver produktet af disse refleksioner. Traditionel funktionsopdeling er fortsat det foretrukne design.


Det eneste konstante er forandring, lyder et gammelt mundheld. Og forandring er også det, der aktuelt kendetegner danske virksomheders organisationsdesign. Det viser en Indikator af danske virksomheders organisationsdesign, som CfL netop har gennemført via sit faste Trendpanel. Indikatoren offentliggøres i sin helhed den 9. februar 2007 i forbindelse med et seminar om netop organisationsdesign med deltagelse af blandt andre den internationalt anerkendte organisationsforsker professor Charles S. Snow fra Pennsylvania State University.

Indikatoren dokumenterer, at tre ud af fire virksomheder inden for de sidste 2-3 år har ændret deres organisationsdesign enten i høj grad (28%) eller i nogen grad (48%).

Organisation støtter strategi

Udviklingschef Jens Holmgren, CfL, siger: "Det bliver mere og mere væsentligt, at en virksomheds organisation er i stand til at understøtte virksomhedens strategi. De krav, som bl.a. globalisering, hastigt ændrede markedskrav og lignende stiller til en virksomheds omstillingsevne, har naturligt også indflydelse på den måde, virksomheden bør organisere sig på. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne forholder sig bevidst til, hvordan organisationsstrukturen matcher strategi og mål."

Tiden synes således at løbe fra virksomheders hierarkiske strukturer. Fremtidens succesrige virksomheder bør i højere grad være i stand til at tilpasse og forandre sig med kort varsel. Det stiller også krav til virksomhedernes organisatoriske opbygning, der skal kunne modsvare kravet om udpræget fleksibilitet.

Indikatoren bekræfter, at virksomhedernes omgivelser er blevet mere labile, og at virksomhederne som følge heraf også har ændret deres organisationsdesign: I 44% af de virksomheder, der har deltaget i Indikatoren, har ny strategi således været en væsentlig årsag til ændring af organisationsdesignet, men også vækst (32%), ændrede kundekrav (28%), konsolidering (24%) og nye samarbejdsformer (24%) har skærpet behovet for en anderledes organisering.

Vanetænkning udbredt

Indikatoren viser imidlertid også, at skønt virksomhederne erkender behovet for et ændret organisatorisk design for at få mest muligt ud af ændringer i virksomhedens grundforudsætninger - tænker langt de fleste virksomheder fortsat uhyre traditionelt, når den organisatoriske struktur skal lægges på plads: 70% anfører således, at deres primære organisationsstruktur er funktionsopdelt, og kun en forsvindende lille del arbejder fx med en projekt-, kunde- eller netværksopdelt organisationsform.

Det samme mønster går igen fremadrettet. 28% af de adspurgte virksomheder anfører således, at deres organisationsdesign ændrer sig i retning mod et mere funktionsopdelt design, og 13% anfører, at deres design ændrer sig i retning af et mere matrixopdelt design. Kun 3% er på vej mod en mere tydelig netværksopdeling, mens 6% er på vej mod en mere projektopdelt organisering.

Organisationsdesign er på agendaen

Jens Holmgren siger: "Organisationsdesign står tydeligvis højt på virksomhedernes agenda, og der synes at være fuld opmærksomhed på, at udmøntning af strategien kræver organisatorisk gearing. Derfor undrer det, at langt de fleste virksomheder fortsat tyr til en meget traditionel organisationstænkning, der sjældent udløser virksomhedens innovative kræfter. Vi har i tidligere Indikatorer set, at majoriteten af danske virksomheder mister det strategiske fokus, når forandringsprocesser bevæger sig over i implementeringsfasen for i stedet at fokusere på hurtige og synlige resultater. Muligvis er det samme problemstilling, vi møder her, for alt andet lige er der 'bedre styr' på processer og resultater i en funktions- eller matrixorganisation, men det er ikke nødvendigvis den organisationsform, der på længere sigt giver virksomheden det største strategiske løft."

Om Indikatoren

Indikatoren er gennemført som en online-undersøgelse via CfL Center for Ledelses Trendpanel i perioden den 8.-15. januar 2007. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 850 respondenter, hvoraf 277 har svaret.

Indikatoren er screenet, så udelukkende respondenter, der enten har ansvar for eller en væsentlig rolle i udmøntning af virksomhedens organisationsdesign, har deltaget i Indikatoren. Indikatoren omfatter herefter i alt 187 respondenter, svarende til en nettosvarprocent på 22.