CfL-Undersøgelse om Performance Management 2014

Fald i effektiviteten øger behovet for god ledelse

Gode ledere, klare mål og en tydelig strategisk retning er de væsentligste faktorer, når virksomhederne performer rigtig godt. Slidte undskyldninger om manglende ressourcer og tid gælder ikke længere, hvis det går dårligt.

Effektiviteten i danske virksomheder er for nedadgående, fremgår det af CfL-Undersøgelsen om Performance Management. Det kan der imidlertid gøres noget ved, for 71 % af de adspurgte ledere i undersøgelsen peger på, at god ledelse er dét, der først og fremmest understøtter høj performance i organisationen. Henholdsvis 55 % og 48 % mener desuden, at klare mål og en klar strategisk retning er baggrunden for høj effektivitet og performance. Det er også ganske interessant, at tid og ressourcer ikke længere er gangbare argumenter for manglende effektivitet, for kun hhv 20 % og 7 % peger på disse faktorer.

PM 2014 - Billede 1

Mindre effektive i dag

Der bliver en del for lederne at tage fat på, idet kun 28 % i dag betegner deres organisation som effektiv mod 39 % for to år siden. Andelen af dem, der kun i nogen grad ser sig selv som effektive, er tilsvarende steget. Lederne er bare ikke enige om, hvor slemt det står til. Topcheferne er de mest optimistiske, når det gælder synet på virksomhedens effektivitet, mens tvivlen bliver større jo længere nede i ledelseshierarkiet, man spørger. I dag mener 49 % af topcheferne, at organisationen i høj grad er effektiv, mens kun 15 % af projektlederne er af samme opfattelse. For begge ledelseslag er opfattelsen blevet mere negativ de seneste to år med projektlederne som den gruppe, hvor flest har mistet troen.

Ned ad bakke siden 2008

Siden 2008 er virksomhederne blevet dårligere år for år til at måle, hvor effektive de er. I 2008 målte 33 % af virksomhederne på effektiviteten. I dag er det kun 25 %. Samtidig er det kun 18 % af virksomhederne, der i dag har defineret klart, hvad effektivitet er, og det er et fald på 5 % på to år. Samtidig er antallet af virksomheder, der kun i ringe grad har defineret klart, hvad effektivitet er, steget fra 21 til 27 %. Der er i lighed med tidligere ingen forskel på større eller mindre virksomheder med hensyn til at få defineret, hvad effektivitet er. De er lige gode eller lige dårlige og følger den nedadgående trend.

Dét kan ledelsen gøre

Der mangler ikke forslag til, hvad lederne kan gøre ved situationen. En tredjedel peger på, at beslutningsprocesserne er for langsomme, uklare eller mangelfulde, så her kunne man begynde. En fjerdedel siger, at beslutningerne bliver truffet, men bare ikke implementeret, og en femtedel mener, at medarbejderne mangler klare rammer og mål med arbejdet. Men så er der hele 43 % af lederne, der svarer, at ingen af ovenstående udfordringer er karakteristiske for deres virksomhed, så enten har de styr på deres performance management, eller også har de helt andre udfordringer. En ting er sikker. Der mangler ikke redskaber eller metoder til at øge performance og effektiviteten. Uforandret i forhold til tidligere nævnes i prioriteret rækkefølge ”budgetter, KPI’er, performance samtaler, dialog, bonusmål, Lean, selvevaluering, Balanced Scorecard og Excellence Modellen”, der alle sammen er i brug i virksomhederne i større eller mindre omfang.

Fokusér på egen indsats

Arbejdet med egen indsats er også en mulighed for at komme ud af den negative spiral. Siden 2008 er antallet af ledere, der i høj grad oplever, at de personligt får løst deres arbejdsopgaver, faldet fra 65 % til 47 %. Topcheferne er igen de mest optimistiske i vurderingen, for 60 % siger ja til ”i høj grad”, mens det falder støt og når 36 % hos projektlederne.

For lidt fokus på kunderne

Når det nu er kunderne, virksomhederne lever af, for og med, er det ikke mange, der har defineret, hvad værdien er for kunden i forbindelse med at opnå top performance. Kun 24 % siger, at de i høj grad har defineret dette, og samme antal måler i høj grad på værdien for kunden. ”I nogen grad” ligger på begge områder på under 50 %.

PM 2014 - Billede 2

Interne forhold og kedelige opgaver

Forklaringerne, om hvilke barrierer og udfordringer der forhindrer lederne i at få tingene gjort, er ikke ukendte, men som noget nyt for CfL-Undersøgelsen er spørgsmålet om ”Interne forhold” taget med, og her mener 36 %, at det er årsagen. Lige så mange mener, at andre prioriterer anderledes for vedkommende – og dette tal er stigende – mens lige under en tredjedel forklarer, at opgaverne afhænger af andre kolleger, som ikke har tid. Lidt flere end tidligere (28 %) siger, at de prioriterer anderledes og dermed ikke får tingene gjort, og nogen har ikke klare mål (17 %) eller overskud (14 %), og endelig er der 10 %, der synes, at opgaven er kedelig.