CfL-Undersøgelse om strategisk beredskab 2010

Strategiarbejdet står i stampe i virksomhederne

Trods økonomisk krise og store globale udfordringer har danske virksomheder stort set ikke ændret fokus de seneste år med hensyn til, hvad de anser for de væsentligste strategiske udfordringer. Dermed lever de livet farligt i den globale landsby.

Danske virksomheder har enten stor tiltro til deres nuværende strategiske beredskab, eller også er de trængt i defensiven af de økonomiske og globale udfordringer. Er det første tilfældet, er der en risiko for, at de ikke har taget ved lære af krisen. Er de trængt i defensiven, bruger de måske deres kræfter på at slukke brande frem for at tænke innovativt på produktivitet og vækst.

Sikkert er imidlertid, at færre danske virksomheder i dag arbejder mere med deres strategiske beredskab end for fire år siden. Samtidig er der stort set ikke ændret ved, hvad virksomhederne ser som deres vigtigste strategiske udfordringer, viser CfLs Strategiindikator for 2010.

Strategiarbejdet i stampe

CfL-Undersøgelsen viser, at antallet af virksomheder, der arbejder mere med det strategiske beredskab er faldet støt siden 2006 fra 79 pct. til 67 pct.  De virksomheder, hvis indsats på området er uændret, er omvendt steget fra 18 pct. i 2006 til 28 pct. i dag. Dermed arbejder fem pct. mindre med beredskabet. Det vil sige, at sammenlagt en tredjedel af virksomhederne tilsyneladende ikke har taget udfordringens handske op 

To markante forskelle

På to punkter er der ifølge CfLs strategiindikator markante forskelle. Fokus på rekruttering af medarbejdere er faldet dramatisk fra at være den største udfordring til at være på niveau med en lang række andre problemer. I 2008 mente således 64 pct. af de adspurgte, at rekruttering var en udfordring. I dag er det kun 23 pct., der bekymrer sig om den sag.

Bemærkelsesværdigt er det også, at de offentlige virksomheder i langt højere grad end de private i dag fokuserer på procesoptimering, struktur og minimering af omkostninger. Her kan en af forklaringerne være, at de private virksomheder i højere grad har været vant til hurtigt at skulle tilpasse sig løbende, mens det offentlige stadig kæmper med at justere deres aktiviteter til budgetterne.

Uenighed om udfordringer

Det offentlige skiller sig i Indikatoren ud med et meget større fokus på procesoptimering, struktur og omkostningsminimering. På spørgsmålet om, hvad deltagerne ser som de vigtigste strategiske udfordringer i de kommende tre år, er svarene fra offentlige og private virksomheder meget forskellige.

I private virksomheder er det 57 pct. og i offentlige 72 pct., der peger på større effektivisering/procesoptimering som en udfordring. I det private har 40 pct. fokus på innovation mod 53 pct. i det offentlige. Tilpasning til organisationsstrukturen peger 40 pct. i det private på, mens hele 70 pct. i det offentlige har fokus her. Der er også stor forskel i fokus på minimering af omkostningerne: 35 pct. i det private og 56 pct. i det offentlige peger på dette som en udfordring.

Samme medicin som før

De strategiske udfordringer i virksomhederne i de kommende tre år er ifølge CfL-Undersøgelsen næsten uændrede. De 10 største udfordringer er i prioriteret rækkefølge:

 Større effektivisering og procesoptimering:  57 pct.
 Fokus på innovation:  Ned fra 43 til 40 pct.
 Tilpasning af org.strukturen:  Op fra 38 til 40 pct.
 Fokus på bundlinjen:  Op fra 34 til 38 pct.
 Minimering af omkostningerne:  Op fra 31 til 35 pct.
 Yderligere vækst/efterspørgsel: Ned fra 34 til 30 pct.
 Fastholdelse af markedsposition:  Op fra 24 til 28 pct.
 Rekruttering og fastholdelse:  Ned fra 64 til 23 pct.
 Indtrængning på nye markeder:  Ned fra 25 til 21 pct.
 Tiltrækning af kompetencer:  Ned fra 25 til 21 pct.

For lidt fremadrettet

Strategiindikatoren viser dermed, at de mere fremadrettede strategiske mål som kompetenceudvikling, udvikling og innovation samt salg og marketing er trængt noget tilbage til fordel for fokus på målstyring, effektivisering og optimering.

Samtidig er direktionerne tilsyneladende mere klar over - end lederniveauerne under direktionsniveau - at der ikke arbejdes ret strategisk. Tallene viser nemlig, at kun 43 pct. af toplederne oplever, at virksomheden arbejder struktureret og systematisk med strategien mod 58 pct. af funktionsdirektørerne, 48 pct. af funktionscheferne og 49 pct. af funktionærerne eller projektlederne.

De gamle metoder i front

Når virksomhederne arbejder med udvikling og implementering af det strategiske arbejde viser spørgeundersøgelsen, at det er de klassiske metoder, der finder anvendelse. Det drejer sig primært om SWOT, markedsanlyser og Balanced Scorecard, mens der ikke er mange, der vover sig ud på det blå ocean eller anvender Excellence-modellen.

Mulige konklusioner

CfL-Undersøgelsens resultater peger på, at virksomhederne med de seneste års hårde opbremsning og påtvungne indsigt i fremtidens udfordringer endnu ikke har fundet den rigtige måde at agere på, eller også lever de livet farligt ved ikke at tage konsekvensen af lærdommen. Under alle omstændigheder er der en risiko ved ikke at arbejde meget mere med fremadrettede strategier og have fuldt fokus på f.eks. målstyring og salg & marketing.

CfLs strategiindikator baserer sig på svar fra 342 respondenter i 26 pct. af medlemsvirksomhederne. CfL-Undersøgelsen fandt sted i juli 2010.