Vedtægter for CfL

opdateret 27. april 2011

Navn, hjemsted og juridisk grundlag
§ 1

Organisationens navn er CfL Center for Ledelse eller blot CfL.

Organisationen har følgende binavne:

 • Dansk Management Center
 • Dansk Management Forum
 • Center for Ledelse

CfLs hjemsted er København. CfL er en selvejende erhvervsdrivende forening.

Formål
§ 2

Center for Ledelse er etableret med det formål at sætte fokus på god ledelse, udvikle metoder og værktøjer samt sikre dialog mellem virksomheder. Afsættet er, at ledelse er den enkeltfaktor, der har størst påvirkningskraft på værdiskabelse og konkurrenceevnen.

CfL er således et klubhus for ledere, der vil arbejde med udvikling baseret på den bedste praksis. Missionen er uforandret at styrke virksomhedernes konkurrencekraft gennem god ledelse.

CfLs kerne er et stærkt ledelsesfagligt miljø, der består af specialister i en lang række ledelsesdiscipliner. Rundt om CfL er en række danske offentlige og private virksomheder, der lærer med og af hinanden via CfL. 

Udvikling

CfL skal sikre, at der til enhver tid er en velfungerende udviklingspalet og et godt samarbejde med både erhvervsledere og medier, således at der er kraft til at dagsordenssætte temaer af afgørende betydning for god ledelse.

Udviklingspaletten består af data fra medlemsvirksomheder, samspil med de fremmeste forskere på området samt faglig fortolkning fra CfLs egne specialister. De klubhusaktiviteter, der skaber dialog om udviklingen, står eksklusivt og frit til rådighed for samtlige ledere og HR-professionelle i en medlemsvirksomhed.

CfL udvikler ca. 6-8 ledelsestemaer om året. 

Kommercielle aktiviteter

CfL er uafhængig og selvejende, men har en række kommercielle forretningsmodeller, der skal finansiere udviklingsaktiviteterne og sikre en rimelig egenkapital. Resultaterne af udviklingsarbejdet integreres løbende i vores værktøjer, rådgivning, netværk og kurser.

De kommercielle forretningsmodeller er pt. kurser, netværk og rådgivning til ledere samt en veludbygget værktøjspalet, som vi i stigende grad også bruger til kompetenceudvikling af erhvervslivets rådgivere. 

Målgruppe

CfLs primære målgruppe er ledere på alle niveauer i offentlige og private virksomheder med afsæt i eller aktiviteter i Danmark.

Med i målgruppen er også alle, der gennem forskning, uddannelse eller praktisk ledelse beskæftiger sig med ledelse.

CfL stræber efter at have en medlemskreds, der har repræsentation fra alle sektorer, fra alle geografiske dele af Danmark og fra både den offentlige og den private sektor.

Medlemmer
§ 3

Som medlem af CfL kan optages private og offentlige virksomheder, organisationer, institutioner og tilsvarende.

Medlemmer optages med godkendelse af bestyrelsen, hvis afgørelser herom er endelige og kan ikke indbringes for domstolene.

Ophør af medlemskab
§ 4

Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse, der kun kan ske skriftligt til CfL med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Bestyrelsen kan – efter indstilling fra direktionen – enstemmigt beslutte at ekskludere et medlem.

Kapital
§ 5

De nødvendige midler til CfLs udviklingsaktiviteter tilvejebringes ved medlemskontingenter og ved de kommercielle aktiviteter.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år.

Generalforsamling
§ 6

Generalforsamlingen er CfLs højeste myndighed.

Afholdelse af generalforsamling
§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Generalforsamlingen afholdes i København.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal foretages af bestyrelsen og ske skriftligt med mindst fire ugers varsel til hvert medlem.

Senest otte dage før den ordinære generalforsamling fremsendes CfLs reviderede årsrapport og de eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, til hvert medlem.

Dagsorden til generalforsamling
§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende emner, hvis rækkefølge på dagsordenen besluttes af bestyrelsen i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Eventuel fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være indsendt til CfL senest tre uger inden generalforsamlingens afholdelse i det pågældende år.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder anledning hertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

På samme måde som en ordinær generalforsamling skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen.

Elektronisk generalforsamling
§ 10

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden fysisk at være til stede på generalforsamlingen, således at der afholdes en delvist elektronisk generalforsamling.

Stemmeret på generalforsamling
§ 11

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved stemmeflerhed, jf. dog § 17.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller til et andet medlem, der deltager i generalforsamlingen. Dog kan et medlem maksimalt repræsentere 9 ikke mødende medlemmer i henhold til fuldmagt.

Referat fra generalforsamling
§ 12

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.

Ledelsen
§ 13

CfL ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7-10 medlemmer, der vælges for en 2-årig valgperiode.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at forestå den daglige drift af CfL efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og anvisninger.

Direktionen kan deltage uden stemmeret i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Dog kan ingen være medlem i længere end otte år.

Bestyrelsen vælger en formand og 1-2 næstformænd.

Bestyrelsen skal bestå af ledere fra medlemmer af CfL og sammensættes efter følgende kriterier:

 • Private virksomheder 4-6 medlemmer
 • Offentlige virksomheder/institutioner/styrelser 2-3 medlemmer
 • Universiteter og tilsvarende læreanstalter og institutioner 1-2 medlemmer

For private og offentlige virksomheder tilstræbes valg af administrerende direktør og direktionsmedlemmer, mens der for universiteter og tilsvarende læreanstalter og institutioner tilstræbes valg af professorer eller tilsvarende, som repræsenterer et fagområde, der er relevant for CfLs formål, jf. § 2.

I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 7, skal bestyrelsen supplere sig.

Bestyrelsen afholder møder efter behov og efter indkaldelse af formanden, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt forslag herom, eller hvis direktionen anmoder herom. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller, i tilfælde af hans forfald, af en af næstformændene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller en af næstformændene, er til stede.

Samtlige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis han ikke er til stede, en af næstformændenes stemme afgørende. Såfremt der er stemmelighed, og 2 næstformænd har hver sin opfattelse, kan der ikke træffes en beslutning.

Bestyrelsen fører en protokol over de beslutninger, der bliver taget på bestyrelsesmøder.

Medlemmer af bestyrelsen har sædvanlig tavshedspligt, med hensyn til hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer.

Tegningsret
§ 14

CfL tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en af næstformændene og en direktør.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Hæftelse
§ 15

For CfLs forpligtelser hæfter alene dens til enhver tid værende formue. Ingen af CfLs stiftere eller medlemmer har andel i eller krav på CfLs formue, ligesom de ikke hæfter for CfLs gæld.

Regnskab og revision
§ 16

Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab over CfLs formue, indtægter og udgifter. Regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten skal underskrives af direktionen og bestyrelsesmedlemmerne.

Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være afsluttet og revideret, således at det kan forelægges bestyrelsen til underskrift senest førstkommende 1. marts efter regnskabsårets udløb.

Ændring af vedtægter
§ 17

Til vedtagelse af beslutning om ændring af CfLs vedtægter kræves, at mindst 1/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor, og beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Hvis forslaget vedtages med 2/3 majoritet men uden at opnå vedtagelse af mindst 1/4 af samtlige stemmeberettigede, skal bestyrelsen inden 8 dage indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest fem uger efter den første generalforsamling. På den nye ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer, uden hensyn til om 1/4 af samtlige stemmeberettigede har stemt herfor. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er, medmindre de er tilbagekaldt, også gyldige på den anden generalforsamling.

Sammenslutning af CfL med andre foreninger, fonde, selskaber eller lignende kan vedtages efter samme procedure som ved vedtægtsændringer, også såfremt dette medfører CfLs ophør.

Beslutning om opløsning af CfL kan kun træffes af en generalforsamling på samme måde som ved vedtægtsændringer. Dog at der til vedtagelse herfor kræves 3/4 af de afgivne stemmer.

Opløsning af CfL
§ 18

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue og dets arkiv anvendes til formål, der fremmer CfLs formål og hertil knyttede forretningsgrundlag, og formuen kan således ikke udbetales til CfLs medlemmer.

CfLs sidst siddende bestyrelse træffer endelig og bindende afgørelse herom.