Folketinget har for nylig vedtaget en række ændringer af ferieloven, som er trådt i kraft den 1. maj 2012.

Ændringerne vedrører

  • Erstatningsferie ved sygdom
  • Overførsel af erstatningsferie ved feriehindring på grund af sygdom
  • Samtidighedsferie for personer omfattet af forskerskatteordningen

Erstatningsferie ved sygdom

I henhold til ferielovens § 13, stk. 2 har en medarbejder, der er syg før ferien begynder, ikke pligt til at påbegynde ferien. Hvis medarbejderen fastholder sygemeldingen, er der ret til ferie på et senere tidspunkt.

Hidtil har medarbejderen omvendt ikke haft ret til erstatningsferie ved sygdom opstået efter ferien er påbegyndt. Men med de nye regler, der er trådt i kraft den 1. maj 2012, har medarbejderen efter ferielovens § 13, stk. 3 ret til erstatningsferie i op til 20 dage, hvis den pågældende er syg under ferie i sammenlagt mere end 5 dage i løbet af ferieåret.

Hvis medarbejderen har optjent færre end 25 dages betalt ferie, indtræder retten til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage i ferieåret.

Retten til erstatningsferie er betinget af, at medarbejderen anmelder sygdommen efter virksomhedens sædvanlige regler, dvs. som hovedregel ved normal arbejdstids begyndelse den pågældende feriedag. Medarbejderen skal endvidere for egen regning indhente lægelig dokumentation for sygdommen.

Forudsætningen om, at sygdommen skal være anmeldt og dokumenteret, før der er ret til erstatningsferie, gælder også for de første 5 sygedage, som ikke giver ret til erstatningsferie.

Ved raskmelding kan medarbejderen vælge mellem at møde på arbejde igen eller at afholde resten af den planlagte ferie.

Erstatningsferien afholdes efter ferielovens almindelige regler, dvs. at ferien skal afholdes inden ferieårets udløb.

Overførsel af erstatningsferie ved feriehindring på grund af sygdom

Såfremt erstatningsferie efter § 13, stk. 2 og 3 ikke kan afholdes i ferieåret på grund af sygdom, afholdes ferien i det følgende ferieår. Medarbejderen kan dog vælge i stedet at få udbetalt feriepengene efter ferielovens § 38 om feriehindringer.

Samtidighedsferie for personer omfattet af forskerskatteordningen

For medarbejdere, der er omfattet af forskerskatteordningen, kan det efter ferielovens § 2a aftales, at de følger de særlige regler om samtidighedsferie, som indebærer, at ferien kan afholdes samtidig med, at den optjenes.

Endvidere kan reglerne om samtidighedsferie efter særlig godkendelse også anvendes for anden, højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Se det vedtagne lovforslag her eller kontakt HR Jura for yderligere oplysninger.