Ny højesteretsdom om fastholdelsesbonus

Højesteret har netop afsagt dom i en interessant sag om fastholdelsesbonus.

Højesteret fastslog, at den aftalte bonus var omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17a, stk. 1 og tilsidesætte samtidig en progressivt beregnet bonusudbetaling. Medarbejderen havde derfor krav på en ligefrem proportionalt udmålt bonus ved sin fratræden før bonusperiodens udløb.

I forbindelse med en dansk virksomheds overdragelse til et amerikansk selskab, blev der udpeget 8 nøglemedarbejdere, som virksomheden i særlig grad ønskede at fastholde under processen med integration af de to virksomheder. Nøglemedarbejderne blev omfattet af en særlig fastholdelsesbonus.

Den ene nøglemedarbejder opsagde sin stilling, og fratrådte ved udgangen af den 22. måned af de i alt 36 måneders bonusperiode.

Bonusordningen var indrettet sådan, at medarbejderens ret til bonus afhang af følgende tre kriterier:

  1. Bonuspuljens størrelse
  2. Ansættelsens længde
  3. Medarbejderens performance

 

Ordningen var baseret på et pointsystem. For hver måneds ansættelse optjente medarbejderen et vist antal point. Det særlige optjeningssystem var baseret på en progressiv og ikke en forholdsmæssig optjening i takt med ancienniteten.

I forbindelse med medarbejderens fratræden fik han udbetalt bonus i overensstemmelse med det aftalte pointsystem. Medarbejderen mente imidlertid, at han var berettiget til en større bonusudbetaling, idet han henviste til funktionærlovens § 17a, stk. 1, som giver medarbejderen ret til ” …. en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel…”

Højesteret skulle i første omgang tage stilling til, om den aftalte bonus overhovedet var omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17 a.

Højesteret fastslog, at ”den aftalte bonus under de foreliggende omstændigheder reelt ikke kun var en præmiering af [medarbejderen] for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn.”

Dernæst skulle Højesteret tage stilling til hvilken andel af den samlede bonus, medarbejderen var berettiget til ved sin fratræden.

I den forbindelse bemærkede Højesteret, at medarbejderen i medfør af funktionærlovens § 17, stk. 1 havde krav på en forholdsmæssig andel af den fulde bonus svarende til hans ansættelsestid. Den aftalte progressive optrapning (point-systemet), kunne dermed ikke opretholdes.

 

Højesterets dom kan findes her