Nye regler om fraværssamtaler, fastholdelsesplaner og mulighedserklæringer

Som et led i bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet har Folketinget vedtaget en række ændringer i sygedagpengeloven.

Ændringerne indebærer bl.a.

  • nye regler om afholdelse af fraværssamtaler
  • nye regler om udarbejdelse af fastholdelsesplaner for sygemeldte medarbejdere
  • afskaffelse af den nuværende lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og indførelse af nye mulighedserklæringer
  • justeringer i adgangen til sygedagpenge og refusion

Fraværssamtaler

Fremover skal sygemeldte medarbejdere indkaldes til en personlig samtale senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Dette gælder dog ikke medarbejdere, der er i opsagt stilling og skal fratræde inden for 8 uger efter, de er blevet sygemeldt.

Formålet med samtalen er at belyse, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage på arbejde.

På baggrund af samtalen skal virksomheden i forbindelse med den sædvanlige anmeldelse af sygefraværet afgive en række oplysninger til kommunen. Nærmere regler herfor vil blive fastsat snarest.

Samtalen skal så vidt muligt afholdes personligt, men hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder forhindrer det, kan samtalen holdes telefonisk. Hvis dette heller ikke er muligt, afholdes der ingen samtale.

Medarbejderen har ikke pligt til at deltage i samtalen, og manglende medvirken har ingen indflydelse på den pågældendes sygedagpengeret.

Tilsvarende får det ingen konsekvenser for virksomhedens adgang til sygedagpengerefusion, hvis man ikke afholder samtalen eller ikke afgiver oplysninger om samtalen til kommunen.

Bestemmelsen om fraværssamtaler træder i kraft for sygemeldinger, der påbegyndes den 4. januar 2010 eller senere. Der vil forinden blive udsendt 2 vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet om, hvordan virksomhed og medarbejder bedst kan håndtere sygefravær.

Fastholdelsesplaner

Ligeledes med virkning for sygemeldinger fra den 4. januar 2010 kan en sygemeldt medarbejder anmode virksomheden om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis den pågældende ikke forventes at genoptage arbejdet inden for 8 uger fra 1. fraværsdag.

Anmodningen kan fremsættes når som helst i sygeforløbet, men virksomheden kan afvise at udarbejde planen, hvis man vurderer, at der ikke er behov for det.

Udarbejdes der en fastholdelsesplan, skal medarbejderen medbringe den til den første opfølgningssamtale hos kommunen.

Mulighedserklæringer

Med virkning fra 5. oktober 2009 afløses den hidtidige lægeerklæring om uarbejdsdygtighed af en ny mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen består af to dele og skal – i modsætning til den nuværende erklæring, der tager udgangspunkt i begrænsninger - fokusere på de muligheder, medarbejderen har for at udføre arbejdet på trods af sygdommen.

Den første del, der skal indeholde oplysninger om begrænsninger i arbejdsfunktioner og eventuelle skåneinitiativer, udfyldes af virksomhed og medarbejder i fællesskab.

Den anden del udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med medarbejderen. Lægen giver sin vurdering af funktionsnedsættelse og arbejdsmuligheder, forslag til skåneinitiativer og forventet varighed af tilpasning af arbejdet og fravær.

Virksomheden kan forlange en mulighedserklæring på et hvilken som helst tidspunkt i sygeforløbet.

Indførelse af den nye mulighedserklæring ændrer ikke på virksomhedens muligheder for at kræve en skriftlig sygemelding af medarbejderen eller for at anmode om en varighedsattest eller anden skriftlig dokumentation fra lægen, for lovligt forfald.

Justeringer i adgangen til sygedagpenge og refusion

  • Arbejdsgivers pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden bortfalder – medmindre ansættelsen har varet under 8 uger i træk – med virkning fra ansættelsens ophør. Ændringen træder i kraft for sygefravær, hvor første fraværsdag er den 6. juli 2009 eller senere.
  • Efter de nugældende regler bortfalder retten til sygedagpenge – og dermed virksomhedens ret til refusion – hvis den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning i sygedagpengesagen, f.eks. ved at nægte at deltage i opfølgningssamtaler eller ved at afvise behandling. Forinden dagpengeretten bortfalder, er kommunen forpligtet til at partshøre den sygemeldte, og med virkning fra 6. juli 2009 har kommunen i den forbindelse pligt til også at orientere virksomheden om det mulige bortfald af dagpenge. Bestemmelsen om bortfald af sygedagpenge lempes med virkning fra 6. juli 2009 endvidere således, at udbetalingen af sygedagpenge – og dermed refusionen - kan genoptages, hvis den sygemeldte efterfølgende beslutter sig for alligevel at medvirke ved opfølgningen.
  • Med virkning fra 6. juli 2009 udvides sygedagpengeperioden for bl.a. sygemeldte, der har nået folkepensionsalderen, fra 13 - til 26 uger. Samtidig indføres der mulighed for, at kommunen kan forlænge den almindelige sygedagpengeperiode på 52 uger med op til 26 uger for sygemeldte, der afventer afklaring vedrørende fleksjob eller tilkendelse af førtidspension.
  • Efter de nugældende regler kan en virksomhed, der udbetaler løn under sygdom til en delvist sygemeldt medarbejder, ikke få refusion for de timer, hvor medarbejderen er i stand til at arbejde, men hvor virksomheden ikke har ønsket at modtage den delvise arbejdsydelse. Med virkning fra 5. oktober 2009 fjernes denne begrænsning således, at virksomheden også i disse tilfælde vil modtage fuld refusion – også for de timer, hvor medarbejderen ellers ville kunne arbejde.
Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut" og læse kapitlet om konkurrenceklausuler.

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder også et afsnit om advarsler og blandt andet to eksempler på skriftlige advarsler, som kan bruges som skabeloner.

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om HR