Kursus

Organisationspsykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer

Underviser
Download folder om kurset

Medlemspris kr. 32.400,- ekskl. moms / Andre kr. 37.900,- ekskl. moms

Tjek om din virksomhed er medlem
Vælg start dato

28. august 2024 - 7. november 2024

Lokation: København

Varighed 7 dage + webinar

Lokation København

 • Modul1

  Info vedr. overnatning tilgår

  • 28. august 2024, KL. 09:30 - 29. august 2024, KL. 16:00 Med overnatning
 • Kickoff onlinelæringsgrupper

  Webinar

  • 05. september 2024, KL. 09:00 - 10:30
 • Modul 2

  Djøf Kursuscenter

  • 12. september 2024, KL. 09:30 - 16:00
 • Modul 3

  Djøf Kursuscenter

  • 26. september 2024, KL. 09:30 - 16:00
 • Modul 4

  Djøf Kursuscenter

  • 07. oktober 2024, KL. 09:30 - 16:00
 • Modul 5

  Djøf Kursuscenter

  • 24. oktober 2024, KL. 09:30 - 16:00
 • Modul 6

  Djøf Kursuscenter

  • 07. november 2024, KL. 09:30 - 16:00

Forløb 

På uddannelsen går vi i dybden med, hvordan viden om psykologi kan bruges til at styrke produktiviteten, effektiviteten, trivslen og arbejdsglæden. 

Organisationspsykologiuddannelsens mål er at klæde dig på til at kunne bruge og forholde dig til aktuel psykologisk viden i dit arbejde. Temaerne på uddannelsen er valgt med udgangspunkt dels i kendte og aktuelle udfordringer og problemstillinger i organisationer, dels dilemmaer og faldgruber ved udvikling af mennesker i organisationer. 


På uddannelsen arbejder vi med:

Menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge.
Drivere og hæmmere for udvikling og forandring.
Metoder og strategier til at skabe udviklingsmuligheder i organisationer.
HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.

Praktisk information:
Undervisningsdage: 7 dage.
Moduler: 1 modul fra ’Pædagogisk diplomuddannelse’, som du kan meritoverføre til ’Diplomuddannelsen i projektledelse’ og ’Diplomuddannelsen i ledelse’.
ECTS-point: 10 ECTS-point.

Det må forventes en udgift på 1.500,- kr. til anskaffelse af 3 grundbøger.

 

Indhold

Uddannelsen består af forskellige elementer, der støtter op om din læring.

Du bliver undervist efter principperne om blended learning:

Dynamisk og problembaseret læring: 
Vi arbejder med teorioplæg fra eksperter, analyser af cases, diskussioner i grupper og læringsgrupper online.


Refleksion over praksis: 
Mellem hvert modul får du mulighed for at diskutere og reflektere over praksis i din virtuelle læringsgruppe. Jeres reflekterende teamøvelse tager udgangspunkt i en udfordring hos en af deltagerne. Første gang I mødes virtuelt, deltager jeres underviser som facilitator, og I bliver introduceret til code of conduct og teknik. På de næste møder skiftes I til at være vært. Alle moduler starter med, at læringsgrupperne på skift faciliterer en opsamling på ½ time fra sidste modul.

Forberedelse: 
Din forberedelse har betydning for dit udbytte af uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at du mellem modulerne bruger tid på at læse litteratur og se filmklip. ½-1½ times møde med din læringsgruppe på videokonference og/eller aktionslæring er også en fast del af forberedelsen. 


Konkrete cases og egen virkelighed: 
På uddannelsen bruger vi dine og de øvrige deltageres konkrete erfaringer og relevante cases, som vi analyserer i fællesskab. Vi arbejder i høj grad med at relatere teori, metoder og perspektiver til din arbejdssituation.

Målgruppe

Organisationspsykologiuddannelsen er for dig, der gerne vil have stærkere kompetencer inden for organisationspsykologi og udvikling af mennesker. Feltet kan være nyt for dig. Du kan også være en erfaren praktiker, der søger inspiration og nye perspektiver.

For at kunne deltage på uddannelsen er det et krav, at du har mindst to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

Modul 1

Dag 1: Introduktion og workshop om krop, rum og læring i organisationer

Du får en introduktion til uddannelsens mål, indhold og form og de øvrige deltageres mål med at deltage. Til at forstå og reflektere over sammenhænge, modsætninger og dilemmaer inden for det organisationspsykologiske felt bliver du præsenteret for en metateoretisk refleksionsramme, der anvendes gennem hele uddannelsen.

Eftermiddagen byder på en fire timers workshop i embodied learning/kropslig læring, faciliteret af Sofie Kempf. Embodiment of Leadership er et nyt felt inden for ledelses- og organisationsudvikling. Metoden trækker bl.a. på neurovidenskab og æstetiske metoder som kropsterapi, bevægelsespsykologi og kunst. Den bygger bro mellem teori og praksis. Ved at opleve gennem kroppen, og bruge kroppen mere aktivt i læring, kan du og gruppen efterfølgende reflektere oplevelsen på en mere vedkommende og nuanceret måde. Det øger forståelsen og den efterfølgende anvendelse af det lærte i praksis. Med andre ord den hurtigste vej til at ændre din måde at tænke på er ved at begynde at bevæge dig anderledes.

Dagen giver dig:

 • En introduktion til og oplevelse af hvad Embodied learning/Kropslig læring er
 • Træning i at registrere kroppens sprog
 • Træning i at bruge din krop som fundament og dermed som en ressource og medskaber af ro, overblik og gennemslagskraft.
 • Oplevelse af og forståelse for betydningen af din kropslige tilstands indflydelse på kvaliteten af din lytning og evne til at skabe tillidsfulde relationer
 • Styrket kropsopmærksomhed og kendskab til din krops signaler, hvilket over tid vil medføre, at du bliver bedre til at se og afkode andres kropslige tilstande.

Dag 2: Motivationsorienteringer i arbejdslivet

På modulet får du perspektiver på, hvad medarbejdere bliver motiveret af i dag, og hvilke former for organisering, feedback og ledelse det kalder på. Du får viden om, hvad der fremmer og hæmmer motivation i arbejdet, og du får inspiration til, hvad du kan gøre for at fremme egen og andres motivation i arbejdet.

Dagen giver dig:

 • Indblik i teorier om motivation
 • Metoder til at analysere egne og samarbejdspartneres motivationsorienteringer
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med motivation og arbejdsglæde

Ekspertoplæg af Helle Hein.

Kickoff

Kickoff af onlinelæringsgrupper

Jeres første onlinemøde i læringsgruppen skydes i gang med et faciliteret webinar på 1,5 time, hvor I introduceres til virtuel mødeledelse, tekniske huskeregler og jeres fremtidige mødeformat. Inden webinaret skal du se en kort video om code of conduct.

Webinaret giver dig:

 • Viden om, hvordan du skaber de bedste forudsætninger for onlinemøder
 • Tekniske tips og tricks i zoom
 • Træning i at facilitere online
 • Et onlinemøde kræver, at du har en stabil internetforbindelse, et par øretelefoner eller headset med microfon og et webcam.
 • Onlinelæringsgruppemøder er en nem måde at mødes. Du skal ikke bruge tid på transport, og I kan mødes med gruppen, når det passer.

Modul 2

Mening, identitet og samarbejde

På modulet introduceres du til systematisk og narrativ organisationspsykologi. Du får viden om, hvordan du kan bruge narrative ideer og begreber til at facilitere læring og udvikling i arbejdsfællesskaber, samt meningsfuldt arbejde med strategi og forandringsprocesser. Du får inspiration til, hvordan negative interaktionsmønstre, uværdige positioner og konflikter kan opløses.

Dagen giver dig:

 • Viden om narrativer betydning for organisation, trivsel, samarbejde og læring  
 • Metoder og begreber til at facilitere læring og forandring i egen organisation
 • Mulighed for at styrke din vurderingsevne gennem at reflektere struktureret over konkrete dilemmaer og problemstillinger i eget og andres arbejdsliv. 

Modul 3:

Fremtidens organisation

På modulet bliver du præsenteret for de nyeste strømninger inden for organisationspsykologien med Frederic Laloux’ organisationsmodel TEAL og professionelle læringsfællesskaber.

Du arbejder undersøgende med, hvilke værdier, idealer og kompetencer fremtidens organisationer skal bygge på, og hvilke dilemmaer der kan opstå med selvledelse og decentral beslutningskraft. .

Dagen giver dig:

 • Viden om læring, selvledelse, helhed og evolutionært formål i organisationen
 • Træning i at omsætte idéer til handling
 • Træning i at håndtere centrale dilemmaer i fremtidens organisation
 • En case fra en organisation, der arbejder med TEAL
 • Begreber til at analysere organisationers psykologiske modenhed

Modul 4:

Psykologiske forsvar – dynamik og produktivitet i samarbejdet

Dagen fokuserer på, hvordan gruppers psykologiske modenhed påvirker tænkning og adfærd i gruppen. Jacob Alsted giver dig indblik i, hvorfor det ikke altid er lige let at bevare et åbent, fleksibelt og professionelt mindset, selvom idealet er, at alle kan reflektere, tale og tænke frit i organisationen. Du får begreber til at diskutere sammenhængen mellem organisationsforståelse og selvbillede

Dagen giver dig:

 • Viden om følelser og gruppedynamiske processers betydning for gruppers modenhed og præstationsevne
 • Begreber til at analysere gruppedynamiske processer
 • Metoder til at opbygge lærings- og præstationsfremmende samspil
 • Forståelse af projektioners betydning i udviklings-, lære- og beslutningsprocesser i grupper.

Modul 5:

Kognition, adfærd og forandring i organisationer

Dagen giver dig kognitive og adfærdspsykologiske perspektiver på læring og forandring. Mennesker er langt fra så rationelle i deres beslutninger og handlinger, som de tror. Hvad er på spil, og hvordan kan vi designe miljøer og indrette os, så vi bliver hjulpet til at gøre det, vi ønsker?

Du tilegner dig viden om adfærdsdesign, og du arbejder med adfærdsteori og -design i forhold til relevante problemstillinger i egen praksis. Endelig kommer du til at arbejde med kognitive læringsprincipper og klassiske tankefejl fx kognitive bias og de måder, hvorpå du (måske) kan foregribe dem i dit arbejde.

Dagen giver dig:

 • Viden om kognitiv adfærdspsykologi i en organisatorisk kontekst
 • Metoder til at designe adfærd
 • Viden om kognitive læringsprincipper og bias
 • Metakognitive redskaber.

Modul 6:

Casearbejde, etik og perspektivering

Du og resten af holdet samler op på uddannelsens mål og indhold, og I giver hinanden sparring på problemstillinger og projekter. I reflekterer over etiske problemstillinger ved psykologisk intervention i organisationer. Efter frokost bliver du vejledt om eksamensopgaven.

Dagen giver dig:

 • et overblik over hele uddannelsen og det teoretiske landskab
 • metateoretiske begreber og modeller til analyse og handlingskvalificering
 • sparring om eksamensopgaven.

Eksamen:

Eksamensformen er en caseopgave, hvor du beskriver et fagligt og professionelt problem fra din praksis, som har din særlige interesse eller opmærksomhed. Casen må gerne bygge på systematiske observationer og undersøgelser fra din organisatoriske kontekst. Det skriftlige produkt skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider for en, to eller tre studerende. 

Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens I ved den øvrige tekst skal angive, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel. Forud for eksamen modtager du to timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg og vil være det første ud af tre mulige.

’Organisationspsykologiuddannelsen’ kan meriteres som valgfrit modul på ’Diplomuddannelsen i projektledelse’ (10 ECTS-point) eller ’Diplomuddannelsen i ledelse’ (10 ECTS-point).

Rasmus Anker Bendtsen
Lektor i psykologi, Københavns Professionshøjskole, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, chefkonsulent og fagansvarlig for ’Organisationspsykologiuddannelsen’. Rasmus har mange års erfaring med forskning, udvikling og uddannelse inden for det organisationspsykologiske felt.


Jacob Alsted
Erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted. Jacob har mange års erfaring med organisations- og lederudvikling og er medforfatter til bøgerne Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi og Sex, sladder og stress i organisationer. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, og hvordan den påvirker ledelse i organisationer.

 

Helle Hein
Cand.merc., ph.d., selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter. Helle har introduceret begrebet primadonna i ledelsesdebatten, og efterfølgende sat fokus på, hvad der motiverer fremtidens medarbejdere, som nok er uundværlige og dygtige, men også besværlige og ledelsesresistente. Forfatter til bøgerne: Motivation, Primadonnaledelse og Når talent forpligter.

Dit udbytte

 • Du får viden om teorier og de nyeste tendenser indenfor psykologisk udvikling af organisationer og mennesker.
 • På kurset får du sparring og feedback på konkrete udfordringer.
 • Kurset giver dig indsigt i modstillinger og dilemmaer i organisationer.
 • Efter kurset har du redskaber til og træning i online-faciliteret læring.
 • Du får nye perspektiver på din egen praksis og flere metoder til at skabe målbare resultater.
 • Kurset giver dig et netværk med ligesindede.

Før uddannelsen

Inden uddannelsen begynder, skal du beskrive din baggrund og motivation samt specifikke organisationspsykologiske problemstillinger, som du gerne vil berøre under uddannelsen.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen på diplomniveau (10 ECTS).

Du får adgang til Djøfs digitale læringsportal, som du kan bruge, når det passer ind i dit program. Portalen indeholder forskellige læringsaktiviteter og materialer, der styrker din læring. Portalen giver dig også mulighed for allerede inden kurset at lære de andre deltagere og underviserne at kende. 

Med den digitale læringsportal sparer vi på det trykte materiale og gør på den måde sammen noget godt for miljøet.

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf

Hent folder om Organisationspsykologiuddannelsen Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Tina Holm
Senior Kompetencerådgiver

T: +45 5154 4128
M: tho@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

4,6
HR

Sådan skaber du psykologisk tryghed

På kurset Sådan skaber du psykologisk tryghed får du de rigtige værktøjer til at analysere, skabe og udvikle psykologisk tryghed i dit team.

DKK 14.300,- ekskl. moms / 16.900,- ekskl. moms

20. august 2024

3 dage

København

4,4
HR

HR Business Partneren

På dette kursus kan du styrke din rolle som HR Business Partner og bidrage mere markant til værdiskabelsen i din organisation.

DKK 19.900,- ekskl. moms / 23.500,- ekskl. moms

3. juni 2024

5 dage

København & Aarhus

4,7
HR

HR-jura

Må man nævne alder i en stillingsannonce? Er der forskel på fritstilling og suspension? Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

DKK 9.900,- ekskl. moms / 11.900,- ekskl. moms

4. september 2024

2 dage

København & Aarhus

HR-kurser

Den værdige opsigelse

Bliv klædt på til at kunne gennemføre opsigelser professionelt

DKK 4.900,- / 5.900,-

1 dage

København

Hent vores brochure og se vores kurser og programmer som er designet til HR Brochuren giver et fuldt overblik over kurser og programmer til dig som arbejder med HR samt et indblik i kursernes opbygning og indhold. Ligeledes vil du finde en række udtalelser fra tidligere deltageres, som fortæller om deres udbytte og oplevelser. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Download brochure

Tilmeld dig kurset

Udfyld formularen for at tilmelde dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik