Bliv klogere på lovgivning om arbejdstid

Her er de mest almindelige lovbaserede arbejdstidsbestemmelser.

Som udgangspunkt kan arbejdstiden i det enkelte ansættelsesforhold frit aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Der er dog visse lovmæssige grænser for aftalefriheden, ligesom arbejdstiden kan være reguleret af de overenskomster, virksomheden måtte være omfattet af.

Det er virksomhedens ansvar at påse, at lovgivning og overenskomstbestemmelser, herunder om arbejdstidens længde, bliver overholdt.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Nedenfor gennemgås de mest almindelige lovbaserede arbejdstidsbestemmelser:

Omfang

Dansk lovgivning indeholder ingen angivelse af arbejdstidens længde ved f.eks. at fastsætte en normal ugentlig arbejdstid eller lignende, men den mest almindelige arbejdstid er for fuldtidsbeskæftigede 37 timer om ugen.

I henhold til arbejdstidsloven, der gælder for alle medarbejdere, der ikke er omfattet af tilsvarende overenskomstmæssige regler, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, inklusive overarbejde og beregnet over en periode på 4 måneder, dog ikke overstige 48 timer.

Deltid

Ved deltid forstås, at medarbejderen har en arbejdstid, der er kortere end den normale arbejdstid på virksomheden.

I henhold til deltidsloven må der, medmindre det er begrundet i objektive forhold, ikke ske forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte.

Placering

Afhængig af virksomhedens drift kan arbejdstiden placeres enten på hverdage eller f.eks. efter vagtplan i weekender, på helligdage m.v. Det kan være aftalt, at arbejdet afvikles i skiftehold eller på forskudt tid.

Pauser

Efter arbejdstidsloven har medarbejder har ret til en pause, hvis den daglige arbejdstid er på mere end 6 timer. Pausen skal være af et sådant omfang, at formålet tilgodeses.

Herudover indeholder dansk lovgivning ingen almindelige bestemmelser om pauser.

Hviletid og fridøgn

I henhold til arbejdsmiljøloven skal arbejdstiden tilrettelægges på en sådan måde, at medarbejderen får en hviletid på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hviletiden kan i særlige tilfælde nedsættes til 8 timer.

Medarbejderen skal endvidere inden for hver periode på 7 døgn have et ugentligt fridøgn i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Overarbejde

Ved overarbejde forstås normalt de timer, der efter pålæg fra virksomheden præsteres ud over den normale arbejdstid.

Udgangspunktet er, at medarbejderen skal udføre overarbejde i nødvendigt omfang.

Er der ikke aftalt en højeste arbejdstid (jobløn), forekommer overarbejde per definition ikke, og medarbejderen har derfor typisk ikke ret til overarbejdsbetaling.

Honorering af overarbejde sker i form af timeløn, evt. tillagt overtidstillæg, eller afspadsering. Dansk lovgivning indeholder ingen regler om betaling af overarbejde.

Hvordan det honoreres, beror derfor enten på ansættelsesaftalen eller på en eventuel kollektiv overenskomst.

Der er ingen faste regler for at varsle eller afvarsle overarbejde. Men varslingsregler kan være fastsat enten i ansættelsesaftalen eller ved kollektiv overenskomst.

Merarbejde

Ved merarbejde forstås deltidsansattes arbejde ud over den aftalte arbejdstid, men inden for fuldtidsnormen (normalt 37 timer).

Flekstid

Flekstid eller fleksibel arbejdstid giver den enkelte medarbejder ret til - inden for visse rammer - selv at placere sin arbejdstid.

Flekstid vil normalt indebære, at medarbejderen er underlagt kontrol af arbejdstiden, f.eks. i form af fleksure eller egen registrering af den faktiske arbejdstid.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik