Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

En arbejdsgiver skal have gode grunde for at forlænge tidsbegrænsede ansættelser og ifølge den seneste retspraksis, gælder dette allerede første gang arbejdsgiveren forlænger en tidsbegrænset ansættelse.

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Ifølge lov om tidsbegrænset ansættelse kan forlængelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kun ske, hvis forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Hvis der ikke er tale om forlængelse af ansættelserne, men om flere adskilte ansættelser, er den ansatte ikke beskyttet af denne bestemmelse om forlængelse i loven.

Loven giver eksempler på, hvornår tidsbegrænsede ansættelser kan forlænges, uden at der er tale om misbrug. Det vil sige, at forlængelsen er objektivt begrundet og dermed kan ske lovligt, fx når der er tale om forlængelse, der:

  • skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,
  • følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • er nødvendig til løsning af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Det er således i orden, at en tidsbegrænset ansat medarbejder er ansat i et barselsvikariat for én ansat og efterfølgende bliver ansat tidsbegrænset i et barselsvikariat for en anden konkret ansat. Den tidsbegrænsede ansatte kan også være barselsvikar og efterfølgende sygevikar for den samme eller en anden person. Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiveren ikke var vidende om det nye vikariat på tidspunktet for indgåelsen af den første tidsbegrænsede ansættelse og at medarbejderen ikke bliver bibragt en forventning om, at vikariatet vil føre til en fast ansættelse.

En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænkede, kan tilkendes en godtgørelse, men størrelsen heraf er ikke angivet i loven. I den seneste dom fra Købehavns Byret blev arbejdsgiveren dømt til at betale kr. 50.000. Det skal dog nævnes, at der i den konkrete sag forelå en overtrædelse af både lov om tidsbegrænset ansættelse og ansættelsesbevisloven.

Læs mere om vikarloven

Har du spørgsmål?

Kontakt CfL, HR Jura på telefon 70 23 00 22  eller e-mail, hr-jura@cfl.dk.