HR-jura

Konkurrenceklausuler - hvornår gælder de?

I forbindelse med ophør af ansættelsesforhold opstår der ofte tvivl om, hvorvidt en klausul er virksom eller ej.

Generelt om konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en virksomhed og en medarbejder, som begrænser medarbejderen i – i et vist tidsrum efter fratrædelsen – direkte eller indirekte at påbegynde eller blive økonomisk interesseret, herunder at tage ansættelse, i nogen virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med den form for virksomhed, som virksomheden udfører på det pågældende tidspunkt.

Det vil sige, at klausulen er branchebestemt, og klausulens dækningsområde kan også være geografisk bestemt.

Aftalen kan indgås i forbindelse med ansættelsen eller under ansættelsen. Hvis virksomheden i et bestående ansættelsesforhold ønsker at indføre en konkurrenceklausul, er der tale om en væsentlig vilkårsændring, som skal varsles med det individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen ikke ønsker at påtage sig konkurrenceklausulen, kan medarbejderen betragte sig som opsagt.

Virksomhederne er ofte ikke opmærksomme på, at konkurrenceklausulen bortfalder automatisk, når medarbejderen opsiges, fordi den pågældendes stilling nedlægges, eller hvis ansættelsesforholdet kun har været kortvarigt. Omvendt er medarbejdere, der har påtaget sig en konkurrenceklausul ofte ikke helt bevidste om, hvilke begrænsninger i adgangen til at søge nyt job, som en klausul faktisk indebærer.

Den lovgivning, som regulerer konkurrenceklausuler, er blevet ændret flere gange gennem de senere år. Det er tidspunktet for aftalens indgåelse, som er afgørende for, hvilken regulering der gælder for den konkrete konkurrenceklausul.

 • Konkurrenceklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere reguleres af lov om ansættelsesklausuler og af aftalelovens § 36. Lov om ansættelsesklausuler gælder alle lønmodtagere.
 • Konkurrenceklausuler indgået fra den 15. juni 1999 til den 31. december 2015 reguleres af de daværende bestemmelser i henholdsvis funktionærlovens § 18 og aftalelovens §§ 36 og 38.
 • Aftaler indgået før den 15. juni 1999 reguleres af tidligere regler, hvorefter virksomheden ikke skal betale vederlag til medarbejderen, med mindre konkurrenceklausulen er gældende i mere end 1 år efter fratrædelsen. Antallet af disse klausuler er dog efterhånden stærkt begrænset, og reglerne er derfor ikke omtalt i denne artikel.

I det følgende skelnes der mellem klausuler indgået før og efter 1. januar 2016.

Gyldighedsbetingelser

En konkurrenceklausul indgået den 1. januar 2016 eller senere er kun gyldig, hvis:

 • Medarbejderen er ansat i en helt særlig betroet stilling
 • Medarbejderen skriftligt får oplyst, hvilke forhold i stillingen, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul
 • Medarbejderen har været ansat hos virksomheden i en uafbrudt periode i mindst 6 måneder
 • Medarbejderen får kompensation for den periode, konkurrenceklausulen er gældende i henhold til satserne i lov om ansættelsesklausuler
 • Konkurrenceklausulen maksimalt gælder i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Medarbejderen skriftligt får udleveret oplysninger om ovenstående 5 forhold.

En konkurrenceklausul indgået fra den 15. juni 1999 til den 31. december 2015 er kun gyldig, hvis:

 • Medarbejderen er myndig
 • Medarbejderen ansat i en særlig betroet stilling
 • Klausulen og kompensationen, svarende til mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, fremgår af en skriftlig kontrakt.

Bortfald

For en konkurrenceklausul indgået den 1. januar 2016 eller senere er det en af de grundlæggende gyldighedsbetingelser, at medarbejderen har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder. Klausulen kan i øvrigt ikke gøres gældende, hvis:

 • Hvis virksomheden opsiger medarbejderen, uden at medarbejderen selv har givet rimelig anledning til det (f.eks. opsigelse begrundet i arbejdsmangel), eller
 • Medarbejderen selv siger op, fordi virksomhedens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet medarbejderen gyldig grund til det.

I disse situationer har medarbejderen dog ret til engangskompensationen på to måneders løn, da ansættelsesklausulen anses som opsagt fra virksomhedens side.

En konkurrenceklausul indgået fra den 15. juni 1999 til den 31. december 2015 kan ikke gøres gældende, hvis:

 • Virksomheden opsiger medarbejderen op, uden at medarbejderen selv har givet anledning til det (det vil sige begrundet i f.eks. arbejdsmangel)
 • Medarbejderen selv siger op, fordi virksomheden groft har misligholdt ansættelsesforholdet, eller
 • Ansættelsesforholdet kun har varet i 3 måneder eller derunder.

I disse tilfælde skal virksomheden ikke betale kompensation, dvs., at medarbejderens krav på engangsbeløbet ved fratrædelsen bortfalder. Hvis ansættelsesforholdet har varet i mere end 3 måneder, men i højst 6 måneder, kan klausulen højst gøres gældende i 6 måneder efter fratrædelsen.

Eksempel

En virksomhed skærer på baggrund af et dalende salg ned i antallet af medarbejdere og opsiger en salgschef, der efter sin kontrakt er omfattet af en konkurrenceklausul. Da opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, bortfalder konkurrenceklausulen automatisk. Om medarbejderen har krav på engangsbeløbet, afhænger af hvornår klausulen er indgået.

Opsigelse af en konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul kan opsiges af virksomheden – både under og efter ansættelsen - med 1 måneds varsel til bortfald med udgangen af en måned med den konsekvens, at virksomheden derefter ikke kan håndhæve klausulen, og at medarbejderens ret til kompensation bortfalder.

 • Hvis konkurrenceklausulen er indgået den 1. januar 2016 eller senere har medarbejderen dog krav på 2 måneders kompensation (engangsbeløbet) på betingelse af, at fratrædelsen sker senere end 3 måneder efter, at medarbejderen har tiltrådt ansættelsesforholdet, og inden 6 måneder efter, at virksomheden har opsagt aftalen, og såfremt fratrædelsen skyldes forhold, der ville have gjort virksomheden berettiget til at gøre aftalen gældende.
 • Hvis konkurrenceklausulen var indgået fra den 15. juni 1999 til den 31. december 2015 har medarbejderen dog krav på 3 måneders kompensation (engangsbeløbet), hvis medarbejderen fratræder inden 6 måneder efter, at virksomheden har opsagt aftalen, og konkurrenceklausulen i øvrigt ville kunne gøres gældende.

Eksempel

En medarbejder, der er omfattet af en konkurrenceklausul, opsiger i maj måned sin stilling til fratrædelse med udgangen af juli. Virksomheden mener ikke, at der er behov for at opretholde klausulen, og opsiger den derfor samme dag, som man modtager opsigelsen. Da medarbejderen når at fratræde sin stilling inden 6 måneder efter, klausulen er opsagt, har den pågældende krav på engangsbeløbet.

Mere om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler - Hvad koster de?

Konkurrenceklausuler - Hvad sker der ved fratrædelse?

 

Opdateret i april 2021

Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR