8 nye domme fra Højesteret

Virksomhedsoverdragelse, 48 timers-reglen, 120 dages-reglen, handicapbegrebet, beskyttede medarbejdere, elever

Virksomhedsoverdragelse

Erhververen af en virksomhed hæftede for krav i anledning af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs dommen

48 timers-reglen

Medarbejder fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder.

Læs dommen

120 dages-reglen

Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) var ikke berettiget, fordi arbejdsgiveren i forbindelse med en deltidssygemelding havde medregneten skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage.

Læs dommen

Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) var berettiget. Man kunne i optællingen af de 120 dage medregne den periode, hvor medarbejderen kunne genoptage arbejdet delvist, men hvor arbejdsgiveren ikke havde ønsket at gøre brug af den pågældendes arbejdskraft.

Læs dommen  

 

Handicapbegrebet

Opsigelse af en medarbejder indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven.Det var ikke en betingelse for, at der forelå et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, at medarbejderens træthedstilstand skyldtes en sygdom, der var lægeligt diagnosticeret.

Læs dommen

Opsigelsen af en medarbejder havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre, og hun havde derfor ikke krav på godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Læs dommen
 

Beskyttede medarbejdere

En arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område, og havde derfor ikke særlig beskyttelse.

Læs dommen

Elever

En kommunalt ansat elev, hvis uddannelsesaftale i strid med erhvervsuddannelseslovens § 58 og ligebehandlingslovens § 9 ikke blev forlænget under fravær på grund af barsel, havde kun krav på 2 måneders godtgørelse.

Læs dommen