Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket har lukket for optag

Med ledelsesopgaven og økonomifunktionen som fælles fundament arbejder vi med forretnings- og organisationsperspektiver.

Både i relation til udvikling – dvs. strategi, forretningsudvikling, forandringsledelse og kommunikation – og i relation til resultatskabelse – dvs. styring, eksekvering og forretningsmodeller.

Ved hjælp af inspirationsindlæg, cases, dialog og sparring bliver vi sammen klogere på, hvad det er, der skal lykkes som ledere og som områdeansvarlige. CfLs erhvervspsykologiske rådgivere inddrages efter behov i møderne for at give særlige perspektiver på de psykologiske aspekter i ledelsesrollen og samspil i ledergrupper. 

Netværket er et udviklende og inspirerende fristed for erfaringsudveksling og udvikling af ledelse med afsæt i deltagernes faglige og strategiske ansvar, samt at udvikle den enkelte deltagers lederrolle som økonomichef eller -direktør. Netværksmøderne er meget aktive og involverende, og vi er ambitiøse på egne og gruppens vegne.

Deltagernes profil

Deltagerne er økonomichefer og -direktører på strategisk niveau og med personaleansvar.

Temaer i netværket

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Samspil i ledergruppen
  • Offentligt/privat samarbejde – muligheder og barrierer
  • Ledelseskommunikation og storytelling
  • Forretningsmodeller
  • Decision Style – Beslutningsstile samt karrieremotiver
  • Strategiimplementering
  • Netværk – hvordan bruges det aktivt i virksomheden og i karriereforløb?
  • CSR cases

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov. Af hensyn til deltagernes kalendere fastlægges det efterfølgende års mødedatoer senest i juni.

Mødestruktur

Netværket mødes 4 gange på en sæson (følger kalenderåret), som består af 2 døgnmøder og 2 heldagsmøder. Hertil kommer et fælles Ledertræf i CfL ‒ eksklusivt for alle netværksdeltagere i CfL.  

Hvorfor netværk?

Ved deltagelse i netværk i et fagligt miljø får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL, men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt.

Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhænge.  

De tætte relationer giver et personligt netværk at trække på i forbindelse med både aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og mere langsigtede professionelle og personlige strategier.

Deltagerne giver hinanden feedback og sparring på faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom udviklingstendenser diskuteres og relateres til hverdagen i egen virksomhed. 

Forud for optagelse kommer nye deltagere i høring i netværket. Hertil skal vi bruge en kort tekst om deltagerens uddannelse, tidligere og nuværende arbejde samt udfordringer.