Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket har lukket for optag

Netværkets formål er støtte og sparring samt erfaringsudveksling på HR Business Partnerrollen med henblik på faglig og personlig udvikling. Der videndeles om nye perspektiver med andre erfarne HR Business Partnere.

Netværkets omdrejningspunkt er forretningsudvikling og HRs rolle i understøttende forretningsudvikling. Vi arbejder med udvikling af forretningsdrift og forretningsimplementering af strategien gennem brug af HR.

Netværket arbejder med cases fra deltagernes organisationer, implementering af nye teorier og metoder, debat om samfundsaktuelle emner, input fra teoretikere og praktikere fra erhvervslivet.

Deltagerne er uhyre skarpe og ”på” til møderne. Der diskuteres og videndeles på højt niveau, og der stilles høje krav til hinanden med hensyn til at være aktivt bidragende.

Deltagernes profil

Deltagerne er typisk HR Business Partner fra mellemstore eller store danske og internationale virksomheder, men kan også være HR-chefer i datterselskaber. Deltagerne arbejder med HR som et understøttende tiltag for forretningsudvikling.

Temaer i netværket

Netværket tager udgangspunkt i de udfordringer, som knytter sig til varetagelse af HR Business Partner-funktionen i en virksomhed. Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer samtidig med, at vi arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Det er netværket selv, der fælles beslutter, hvilke temaer der skal tages op på møderne. Eksempler på temaer kunne f.eks. være:
  
• Hvilke HR-strategiske håndtag skaber mest værdi for udvikling af forretningen
• Hvordan bidrager HR til udviklingen af forretningen
• Hvordan fastholder HR Business Partneren sin forankring i forretningen/linien
  samtidig med at fastholde sit udgangspunkt i HR
• Ledelseskvalitet
• Scenarier for udvikling af HR
• Hvordan stiller man som HR Business Partner de skarpe, gode spørgsmål til ledelsen?
• Uddannelse af HR Business Partner
• Erfaring med coaching

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov. Af hensyn til deltagernes kalendere fastlægges det efterfølgende års mødedatoer senest i juni.

Mødestruktur

Netværket afholder 5 heldagsmøder, hvor et af møderne udvides med et socialt arrangement, hvor vi går ud og spiser sammen. Mødestederne foregår hos CfL eller hos deltagerne i netværket. 

Hvorfor netværk?

Ved deltagelse i netværk i et fagligt miljø får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL, men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt.

Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhænge.  

De tætte relationer giver et personligt netværk at trække på i forbindelse med både aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og mere langsigtede professionelle og personlige strategier.

Deltagerne giver hinanden feedback og sparring på faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom udviklingstendenser diskuteres og relateres til hverdagen i egen virksomhed. 

Forud for optagelse kommer nye deltagere i høring i netværket. Hertil skal vi bruge en kort tekst om deltagerens uddannelse, tidligere og nuværende arbejde samt udfordringer.