3 anbefalinger: Sådan får du størst udbytte af dit netværk

Gør dig klart, hvorfor du vil deltage, vis den rigtig attitude og lev op til forventningerne. Læs meget mere om krav og udbytte.    

Der er mange forskellige motiver for at søge optagelse i et netværk, og vi anbefaler, at du tænker dig godt om, så dine forventninger mellem indsats og udbytte er nøje afstemt.  


Af Anja Neiiendam, direktør i CfL, august 2021

Netværk udvikler dine kompetencer og giver dig inspiration og ny viden. Netværksdeltagelse er samtidig en særlig disciplin, der kræver noget af dig for at skabe værdi. Vi har her samlet en række anbefalinger og inddelt dem i tre forskellige kategorier.

Brug dem i dine overvejelser, hvis du vil være sikker på at få det unikke udbytte, som et godt netværk kan give. 

Hvis du er i tvivl, så bed altid om at få en dialog med netværkslederen af det konkrete netværk, så du får det bedste beslutningsgrundlag.

1. Gør dig klart, hvorfor du vil deltage

Der er flere gode grunde til at blive en del af et netværk. I CfL anskuer vi netværk som et sted, hvor personlige relationer er sat i system, og hvor deltagerne får et udbytte, der mindsker stress og øger sandsynligheden for succes.

Før du søger optagelse i et netværk, anbefaler vi, at du tænker dig godt om, så dine forventninger mellem indsats og udbytte er nøje afstemt.

Nedenfor følger eksempler på, hvad du kan få ud af at deltage - og et par eksempler på, hvad du ikke kan forvente   

Fortroligt rum

De fleste ledere og HR-professionelle oplever et behov for at have et fortroligt rum, hvor de kan drøfte organisatoriske og personlige problemstillinger. Det er ikke altid tilstrækkeligt med interne fora, så det er en god ide at rette blikke mod et eksternt netværk. Her kan du drøfte dine udfordringer uafhængigt af magtforhold og organisatorisk kontekst, samtidigt med at du har sikkerhed for fortrolighed.  

Adgang til informationer

I et CfL-netværk kommer deltagerne altid fra forskellige brancher og sektorer. Det betyder, at netværket samlet set har en enorm viden på rigtigt mange områder samt konkrete erfaringer, som du kan trække på. Du har derfor adgang til informationer, som du kan bruge i dit daglige virke. De øvrige deltagere vil ofte også kunne bidrage med gode råd og forslag til, hvordan du kommer videre. 

Nye perspektiver og feedback

Det er almindelig praksis i CfL-netværk, at vi arbejder med personlige cases, hvor deltagerne giver hinanden feedback og bringer nye perspektiver i spil. Vi kan alle blive låst i vores opfattelse af virkeligheden, og fordelen ved at få nye perspektiver er, at vores handlemuligheder herefter ofte øges. Står du i en fastlåst situation, kan de øvrige deltagere pege på uudforskede aspekter, som du efterfølgende selv kan beslutte, om du vil arbejde videre med. Det giver et fantastisk grundlag for refleksion.

Læs også: "Netværket giver mulighed for at man kigger på sig selv udefra - også som organisation"

Praktisk hjælp

Det kan være helt lavpraktisk, at deltagerne f.eks. deler redskaber eller skabeloner med hinanden, som de selv har anvendt med succes. Det kan eksempelvis være en skabelon til lederens årshjul, en kommunikationsstrategi, et MUS-koncept eller en køreplan til et forandringsprojekt. I CfL har alle netværk en lukket elektronisk platform, hvor du har mulighed for at sende en forespørgsel til netværkets deltagere når som helst, hvis ikke det kan vente til næste møde. 

Tid til fordybelse og refleksion

I en hektisk hverdag kniber det for mange at sætte tid af til at fordybe sig i et nyt tema, reflektere over egen adfærd, sætte sig nye mål eller funderer over fremtidens kompetencekrav. Med afsæt i cases, inspirationsindlæg eller ny viden får du tid og rum til refleksion og fordybelse sammen med ligesidede i et netværk. Det giver dig et springbræt til at blive bedre.

Selv når du ser ind i din egen ledergruppe, vil der ofte være interne ressourcekonflikter, forskellige delmål og måske kontraproduktive strategier. I netværket er deltagerne sammen om at styrke og støtte hinanden, så den enkelte får succes.

Følelsen af at tilhøre en gruppe

Mange ledere oplever ensomhed i jobbet, hvilket er både naturligt og forventeligt, men også vanskeligt for mange. Som leder er du alene i forhold til at træffe beslutninger, bære ansvaret og håndtere vanskelige situationer. Du har naturligvis medarbejderne at trække på, men når alt kommer til alt, så står du alene. Selv når du ser ind i din egen ledergruppe, vil der ofte være interne ressourcekonflikter, forskellige delmål og måske kontraproduktive strategier. I netværket er deltagerne sammen om at styrke og støtte hinanden, så den enkelte får succes.

Udvikling af kompetencer

Et netværk udvikler dine kompetencer på en helt anden måde end et kursus. Du bliver præsenteret for ny viden og inspiration – men du ved ikke på forhånd, hvilke temaer og i hvilken form. Det vil ofte være gennem de andre deltageres cases, dialogen og refleksionen, at du får masser af input, som du selv skal omsætte. Derfor er din abstraktionsevne og nysgerrighed også et centralt element i netværkssammenhæng. Måske kan du bruge den nye viden direkte i din hverdag, måske er det blot elementer, der giver dig inspiration til en helt anden problemstilling.

Artiklen fortsætter under boksen. Læs, hvad du ikke kan forvente.

6 gyldne netværksregler

  1. Mød op. Fremmøde og nærvær er en forudsætning for sparring med andre.
  2. Værn om fortroligheden. Fortrolighed er en kerneværdi i CfLs netværk, så det er indiskutabelt.
  3. Vær gavmild. Gavmildhed med egne erfaringer og viden skaber værdi for alle deltagere.
  4. Vær nysgerrig. Nysgerrighed - også om emner der ikke ligger lige for - er nødvendigt for at kunne bruge inspirationen.
  5. Vær åben. Ærlighed og åbenhed øger udbyttet for alle, især når det handler om svære emner.
  6. Vær konstruktiv. En lyttende og konstruktiv tilgang er med til at skabe relationer.

Udveksling af leads og salg af egne produkter og services

Der findes mange netværk, hvor det netop er formålet at skabe kontakter, så du får adgang til flere potentielle købere eller konkrete leads. Det er ikke formålet i CfLs netværk. Vi gør det faktisk ganske klart, at det er uønsket. Så hvis det er det udbytte og formål, du er på udkig efter, så skal du søge uden for CfL.

Jobskifte

Hvis dit primære formål er at finde et nyt job, så søg netværk uden for CfL. Vi henviser af og til på tværs af netværkene, hvis vi tilfældigvis hører om ledige stillinger eller får en konkret henvendelse. Men det sker sjældent, så chancen for succes er ringe.

Der findes mange netværk, hvor det netop er formålet at skabe kontakter, så du får adgang til flere potentielle købere eller konkrete leads, du kan kontakte. Det er ikke formålet i CfLs netværk.


2. 
Vis den rigtig attitude

Når du deltager i et CfL-netværk, så er der nogle basiskompetencer, du skal beherske for at det bliver et gensidigt godt match til gavn og glæde for alle deltagere. Det er ikke tilstrækkeligt med passiv fysisk tilstedeværelse, da netværk bygger på antagelsen om, at du får, hvad du giver. Derfor er det vigtigt, at du besidder nedenstående personlige egenskaber, eller at du som minimum er villig til at tilegne dig dem.

Nysgerrighed

I CfL udvikler vi løbende programmer i forhold til aktuelle temaer og problematikker, som netværket ønsker at sætte fokus på. Det betyder i praksis, at vi har et katalog af interessante temaer og oplægsholdere, som vi kan trække på. Derfor er det vigtigt, at du har en grundlæggende nysgerrighed og åbenhed i forhold til emner, der umiddelbart ligger uden for din helt snævre interessezone. Du kan helt sikkert både lære noget nyt og bidrage med dine perspektiver.

Gavmildhed er en kerneværdi

Netværksdeltagelse handler først og fremmest om at give. Dernæst om at modtage. Der er mange måder at give på, og i netværkssammenhæng handler det om at dele erfaringer, cases, indsigter og udfordringer. Vi oplever tit deltagere, der er i tvivl om, hvorvidt deres case er interessant for andre. Til det kan vi kun sige: JA! Og det viser erfaringen også. Når du fortæller om din case, vil det give anledning til både læring og refleksion hos de øvrige deltagere og hos dig selv. Men det begynder med at du giver noget af dig selv.

Involverende og nærværende

Du skal være parat til at involvere dig i de øvrige deltageres problemstillinger. Hver gang. Det kan godt være, at du ikke er ekspert på området, men så kan du være ekspert i at stille mange konstruktive spørgsmål. Hjælpe til at anskue problemstillingen fra andre vinkler med nye anskuelser og betragtninger. Nå ja – du skal også være nærværende, hvilket bl.a. betyder, at mobilen bliver i tasken.

Konstruktiv og ærlig

I netværk er vi alle på samme hold. Der er ingen konflikter eller kamp om ressourcer. Derfor kan det være en faldgrube, hvis vi er for pæne ved hinanden. Når vi debatterer, er det derfor vigtigt, at du viser mod til at indtage et kontroversielt synspunkt. Alle ønsker at få ærlig og konstruktiv respons på egne holdninger og overbevisninger. Det er herigennem vi bliver bedre til at lykkedes, og samtidigt vokser både tilliden og relationerne i netværket.

Interesse for andre

Netværk handler om relationer, og derfor skal du have en naturlig interesse for andre mennesker og deres virke. Din interesse giver dig ny viden og indsigt i andre praksisser, ligesom det giver de øvrige deltagere et rum til at dele ud. Herved bliver tanker og adfærd internaliseret og forankret hos deltagerne.

Læs også: 9 kernespørgsmål til dig, der søger et netværk

Artiklen fortsætter under boksen. 

3. Lev op til forventningerne

Når du begynder i et netværk, vil både netværksleder og de øvrige deltagere have nogle forventninger til dig. Det er en god idé, at du tjekker af med netværkslederen, så misforståelser og ærgrelser undgås. Nedenfor skitserer vi forventningerne til dig, hvis du indtræder i et CfL-netværk.

Fremmøde er en forudsætning

Når du har valgt at deltage i et netværk, så forpligter det, da udbyttet i høj grad er baseret på gensidig erfaringsudveksling og sparring. Relationer bliver bygget op i takt med at du lærer de øvrige at kende, og det er umuligt, hvis du ikke møder op. Fysisk tilstedeværelse er imidlertid ikke tilstrækkeligt - du er også nødt til at løsrive dig fra hverdagens driftsopgaver og telefonsamtaler. Det giver dig til gengæld en midlertidig (og formentligt velfortjent) pause fra hverdagens trummerum samt mulighed for tid og rum til fordybelse.

Fortrolighed er indiskutabel

Vi arbejder med personlige cases, diskuterer ledelsesmæssige udfordringer og drøfter dilemmaer. Det er klart, at det forudsætter fortrolighed i gruppen. I CfL gennemfører vi således altid en høringsrunde, når nye deltagere skal optages i netværk. Det er for at sikre, at konkurrencemæssige eller personrelaterede forhold ikke forhindrer fortrolighed. Det betyder selvfølgelig også, at alle deltagere skal leve op til dette krav. I nogle netværk har deltagerne sågar underskrevet en NDA.

Personlige bidrag er nødvendige

Det forventes, at du gavmildt deler ud af både dine udfordringer, erfaringer og kompetencer. Det kan f.eks. være i form at et konkret dilemma, en succeshistorie eller en krævende udfordring, som du ønsker sparring på. Kun ved at alle deltagere er åbne og sætter sig selv og deres virke i spil, får vi den ønskede dynamik i netværket, hvor alle udvikler sig.

Lyttende, åben og positiv tilgang

Vi gør os umage for at sammensætte CfLs netværk, så der bliver et stort udvalg af kompetencer, erfaringer og udfordringer, der går på tværs af brancher og sektorer. Det betyder, at du sandsynligvis vil møde nye praksisser og metoder. Måske kan du adaptere til din egen virkelighed. Måske ikke. Men du forventes at have et åbent og positivt mindset.

Hør mere om netværket

Vil du deltage i netværket, eller har du spørgsmål? Udfyld formularen nedenfor eller kontakt kompetencerådgiver Thomas Nielsen Ohlin.

Thomas Nielsen Ohlin

Thomas Nielsen Ohlin
Kompetencerådgiver

T: +45 51 54 41 34
M: tno@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre læste også

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.