Balanced Scorecard

Der findes flere systemer eller modeller, der kan anvendes til at skabe strategisk overblik og sammenhæng i en virksomheds drift og dagligdag. En af disse modeller er Balanced Scorecard (BSC)

CfL rådgiver om design af BSC samt kobling til virksomhedens strategi og kan assistere i forbindelse med implementeringsprocessen.

BSC er med til at holde fokus på de områder, ledelsen har valgt som de strategisk vigtigste, og samtidig medfører implementeringen, at ledelse og medarbejdere opnår en større grad af erkendelse af sammenhængen mellem mål, indsatser og den overordnede strategi.

BSC er en fortløbende proces i virksomheden og en arbejdsform, hvor ledelse og medarbejdere får strategi og de daglige aktiviteter til at hænge sammen. Et typisk forløb i arbejdet med implementering og vedligeholdelse af BSC kan se således ud:

 • Fastlæggelse af virksomhedens vision og overordnede strategi, herunder valg af strategiske nøgleområder for de kommende par år
 • Fastlæggelse af delstrategier for de enkelte afdelinger og nøgleområder
 • Valg af strategiske målepunkter på overordnet niveau samt for afdelinger og nøgleområder
 • Udarbejdelse af handlingsplaner for de enkelte afdelinger og nøgleområder, herunder fastlæggelse af konkrete mål opnået efter år 1, år 2 osv.
 • Tilrettelæggelse af feedback med henblik på at opnå læring

Traditionel økonomistyring og regnskaber skal suppleres med målinger inden for andre områder i virksomheden for at give et balanceret billede af, om virksomheden er på rette vej. BSC fungerer som et varslingssystem, så ledelsen hurtigt kan gribe ind over for bevægelser i forkert retning.
Målingerne tager udgangspunkt i fire perspektiver:

 • Økonomi/finans: Målinger i forhold til ejerne/aktionærerne f.eks. overskud, omsætning, lønsomhed
 • Kunder: Målinger i forhold til kunderne f.eks. kundetilfredshed, reklamationer, genkøbsgrad
 • Interne processer: Målinger af de strategisk vigtige aktiviteter f.eks. effektivitet, kvalitet, leveringsevne
 • Læring og vækst - medarbejdere: Målinger af forbedrings- og omstillingsparathed i organisationen som f.eks. medarbejderomsætning, gennemførte udviklingsplaner, antal nye idéer

Virksomheden skal have balance mellem kortsigtede og langsigtede mål samt mellem måling på indsatser og resultater. Det er lige så vigtigt at vælge målepunkter fra som at vælge dem til. For få målepunkter vil ikke give et balanceret billede af, om virksomheden bevæger sig i den ønskede retning. For mange målepunkter vil give et uoverskueligt billede, hvor det strategiske fokus mistes.

Målepunkterne skal med mellemrum tages op til revision, så virksomheden kun måler på de strategisk mest vigtige områder.

Nøgleordene for BSC er fokuseret styring (ikke måling af alt muligt), hurtig reaktionstid (early warning) og forebyggelse frem for fejlretning.

Det vigtigste ved BSC er den proces og dialog, der skal foregå, for at binde strategien, målene og handlingsplanerne sammen.

For at et BSC-projekt skal lykkes, er det vigtigt at fokusere på følgende:

 • Opstilling af klare mål for, hvad virksomheden vil opnå med BSC
 • Sammenhængen mellem ledelsesprocessen og ledelsesinformationen
 • Prioritering af dialog mellem ledelse og medarbejdere
 • Brugervenligt og let tilgængeligt rapporteringssystem
 • Opfølgning på de opnåede målinger med konkrete indsatser
 • Vedvarende ledelsesmæssig opmærksomhed
 • BSC som metode til at opnå sammenhæng mellem strategi og handling - ikke øget kontrol
 • Gradvis implementering, så der kan opnås læring

Afsættelse af tid og ressourcer til kommunikation og uddannelse, da det er en kompleks metode, der kan medføre store ændringer for afdelinger, ledere og medarbejdere.