JTIs 16 personlighedstyper ifølge Carl Jung

Af Thomas Bering, CfL, oktober 2020

JTI – Jungiansk Typeindeks – er en personlighedstest baseret på Carl jungs teori om psykologiske typer. Carl Jungs teori gå i sin enkelthed ud på, at vi kan gruppere alle mennesker ind i 16 personlighedstyper, baseret på nogle faste psykologiske præferencer.

JTI er en metode til at undersøge hvilke præferencer der er stærkest hos det enkelte individ. Indenfor JTI beskriver man personligheden ud fra fire polariserede dimensioner, som hver indeholder to præferencer. Præferencerne beskriver personens fortrukne måde at være i verden på.

Som person har du en naturlig præference for enten det ene eller det andet og disse præferencer vil derfor være definerende for din tilgang til både omverdenen og dit indre liv.

De lidt underligt placerede store bogstaver i iNtuition og oPfattelse og det “manglende” J i vurdering skyldes, at ordet er en fordanskning af begrebet Judgement = J, oPfattelse af begrebet Perception = P, iNtuition fra iNtuition = N. N er valgt for at undgå forveksling med Introversion = I.

 

 

På billedet ovenfor vises de 8 præferencer. Som person foretrækker man enten den ene eller den anden præference i de fire polariserede dimensioner. Dvs. at hvis man har præference for ekstroversion, kan man ikke samtidig være introvert.


JTI personlighedstesten undersøger en persons præference i hver af de fire dimensioner. Derfor ender man ud med en typekode der består af de fire bogstaver der er forbundet med præferencerne.


Nedenfor finder du en beskrivelse af hver af de 16 JTI personlighedstyper

Når du læser typebeskrivelserne nedenfor, bør du være opmærksom på følgende:

Dette er beskrivelser af personlighedstyper - ikke individer. De fleste, der læser beskrivelsen af deres type, oplever, at meget passer, men ikke det hele. Dette er helt i overensstemmelse med det, som typeteorien tilsiger: Skal man forstå det enkelte menneske, må de individuelle nuancer også tages med i betragtningen
- men det forhindrer ikke, at vores type siger noget vigtigt om os som personer.

Selvom der ind imellem kan være formuleringer i beskrivelserne, som leder tanken hen på, hvad en type er dygtig til eller har talent for, så er det vigtigt at huske, at typekoden IKKE i sig selv siger noget om talenter, evner eller lignende - kun præferencer. Man kan godt have en præference for en bestemt type arbejde, aktivitet, etc. - men hvorvidt man faktisk er dygtig til det, er selvfølgelig afhængigt af mange andre faktorer end type. Så tro ikke, at du kan blive general, blot fordi du er en ENTJ, eller professor i teoretisk fysik, blot fordi du er en INTP (eller at du ikke kan blive det, fordi du er en ISFP eller en ESFJ!).

Klik på den typekode du ønsker at læse mere om.

ISTJ

ISFJ

INFJ

INTJ

ISTP

ISFP

INFP

INTP

ESTP

ESFP

ENFP

ENTP

ESTJ

ESFJ

ENFJ

ENTJ

 

De 16 JTI personlighedstyper

 

ISTJ Introvert Sansning med Tænkning

ISTJ-typen er ansvarsbevidste, omhyggelige og punktlige mennesker. De tager et fast greb om realiteterne, skaffer sig sikkerhed og nøjagtig kontrol med fakta og detaljer og lader konsekvent deres rationelle vurdering af disse være handlingsgrundlaget. De lader ikke impulserne styre, hvad de begiver sig ud i, hverken privat eller i arbejdet, men har de først påtaget sig en forpligtelse, gælder den fuldt ud, og de vil systematisk og udholdende opfylde den.

ISTJere stiller store krav både til sig selv og til andre, når det gælder ansvarlighed, indsats, ordentlighed og struktur.

Når man virkelig bliver kendt med dem, kan man finde, at de “bag facaden” har tanker, som er både personlige og dybt forankrede, men i socialt samspil fremstår de oftest som neutrale og reserverede.

ISTJere siger klart fra om, hvad de mener, det er nødvendigt at få sagt. De forventer, at andre gør det samme og synes i øvrigt, at man både i livet og i arbejdet bør følge princippet om, at handlinger vejer tungere end ord.

Læs mere om: Personlighedstypen ISTJ

 

ISTP Introvert Tænkning med Sansning

ISTP-typen er realistiske, handlekraftige og tilpasningsdygtige mennesker.

En ISTPer kan virke socialt tilbageholdende og fremstå som den distancerede og passive observatør for så brat at eksplodere i handling og tage kommandoen, når der opstår uforudsete problemer eller kriser, som må håndteres.

ISTPere er selvstændige, mindre optaget af planlægning eller af at organisere andre. De er først og fremmest hjemme i den fysiske verden af fakta og kan lide at kaste sig ud i de udfordringer, denne verden tilbyder, nogle gange på måder, som kan virke vovede og sågar dumdristige, eksempelvis risikosport.

De kan være intenst optagede af, hvordan ting fungerer, og hvordan fakta bør organiseres, og de har en forkærlighed for at bruge deres observationsevne og logik på problemløsningsopgaver. Når noget bliver rutine, går de imidlertid let tilbage til rollen som passive observatører, indtil næste udfordring igen vækker dem til dåd.

Læs mere om: Personlighedstypen ISTP

 

ESTP Ekstrovert Sansning med Tænkning

ESTP-typen er handlingsorienterede, vågne og rådsnare mennesker. I livet og i arbejdet er de jordnære, tilpasningsdygtige og tolerante og opfattes af langt de fleste som åbne og ligefremme at have med at gøre.

Deres tilbøjelighed er at danne sig et billede af situationen, som den faktisk er, og så bruge sund fornuft for at finde fleksible og pragmatiske måder at håndtere tingene på. Den åbne og smidige indstilling, de viser, gør ofte, at de optræder som problemløsere på en måde, som også får løsningsviljen frem hos andre mennesker.

ESTPere er orienterede mod fakta og erfaring og har ikke meget til overs for teoretisering og abstraktion, før virkelighedens prøve er bestået.

De har som regel et højt aktivitetsniveau, men bryder sig ikke om at bruge tiden på ting, de ikke spontant finder interessante eller meningsfulde. Situationer, hvor der ikke sker noget, eller hvor handling kommer i skyggen af planlægning, formaliteter og rutine, kan udløse rastløshed hos ESTPere.

Læs mere om: Personlighedstypen ESTP

 

ESTJ Ekstrovert Tænkning med Sansning

ESTJ-typen er praktiske, logiske og handlekraftige mennesker. De har et solidt greb om livets og arbejdets realiteter, og de er gode, jordnære planlæggere, der skrider til værket med robust og om nødvendigt aggressiv beslutsomhed.

De beskæftiger sig helst med fakta, de har lille sans for luftige spekulationer, og når de har draget en konklusion eller truffet en beslutning, lader de sig sjældent rokke, med mindre de bliver overbevist af nye logiske argumenter, underbygget af nye, håndgribelige fakta.

ESTJere bruger systematisk deres færdigheder og erfaring til at få tingene gjort og komme i mål, og de har ikke tålmodighed med rod, ineffektivitet eller tid spildt på ting, der ikke giver konkrete resultater eller udbytte.

De stiller store krav til både sig selv og andre og tager hellere end gerne styringen for at være sikre på, at jobbet bliver gjort.

Læs mere om: Personlighedstypen ESTJ

 

ISFJ Introvert Sansning med Følen

ISFJ-typen er loyale, pålidelige og betænksomme mennesker. De har et godt greb om realiteter og fakta, er opmærksomme på detaljer og har et vågent øje for andre menneskers behov og følelser. Så snart de ser, at noget nyttig og hjælpsomt kan gøres, påtager de sig ansvaret for at gøre det, ofte stille og bag kulisserne.

ISFJere er omhyggelige, ansvarsbevidste og optaget af, at alt skal gøres på den rigtige måde til rette tid. De går ikke impulsivt ind til hverken forpligtelser eller relationer til andre, men har de først påtaget sig noget, skal der rigtig meget til, før de opgiver.

De finder dyb mening og tilfredsstillelse i at støtte og hjælpe andre, både i jobbet og privat, og de indtager ofte rollen som den stille og stabiliserende støttespiller for deres omgivelser.

Udadtil er de oftest rolige og fattede, også i kriser, men når man lærer dem at kende, finder man tit, at ISFJere er livlige, intense og ikke sjældent meget humoristiske mennesker.

Læs mere om: Personlighedstypen ISFJ

 

ISFP Introvert Følen med Sansning

ISFP-typen er tålmodige, smidige og milde mennesker. De har et stærkt og personligt værdiforankret forhold til livet og arbejdet, nogle gange en dragning mod det kunstneriske. De ønsker, at det, de gør, skal være meningsfuldt og betydningsfuldt i forhold til det, de tror på. Deres indre værdier og menneskelige varme vil imidlertid være forbeholdt dem, de kender godt.

ISFPere udmærker sig ikke ved mange og store ord, men lader hellere deres gerninger tale. De er som regel dygtige til at opfatte, hvad der trænger til at blive gjort her og nu, for så bare stilfærdigt at gøre det. Når de har en tro på det, de gør, arbejder de samvittighedsfuldt indtil det perfektionistiske.

I det daglige fremstår de med en stille, tolerant reservation og beskedenhed. Som regel er de tilpasningsdygtige og harmonisøgende, men deres fleksibilitet er slut i det øjeblik, de føler, at nogle af deres indre loyaliteter eller værdier bliver truet. Hvis dette sker, viger de ikke en tomme.

Læs mere om: Personlighedstypen ISFP

 

ESFP Ekstrovert Sansning med Følen

ESFP-typen er omgængelige, livlige og umiddelbare mennesker. De lever i nuet og trives bedst, når de føler, at de virkelig er med der, hvor det sker, og de vil gerne have flest mulig andre med på sjov.

De er tolerante og interesserede i andre mennesker, lægger stor vægt på mellemmenneskelige forhold og gør med sprudlende velvilje alt, de kan, for at skabe og opretholde harmoni. Deres antenner for, hvad der foregår mellem mennesker her og nu, kombineret med en fordomsfri åbenhed og fleksibilitet gør, at de ofte kan bidrage til at løse op for spændte situationer og hjælpe folk til at finde tonen igen.

ESFPere bryder sig ikke om abstrakte idéer og teorier, med mindre de selv erfarer deres værdi i det virkelige liv. I liv og arbejde baserer ESFPere sig i lille grad på planlægning og struktur, men stoler i stedet på deres evne til spontant at opfatte, hvad der må gøres, og så bare gøre det.

Læs mere om: Personlighedstypen ESFP

 

ESFJ Ekstrovert Følen med Sansning

ESFJ-typen er omsorgsfulde og punktlige mennesker. De ser, hvad der skal gøres her og nu og gør det samtidig med, at de er observante, når det gælder andres behov og følelser. De er sensitive overfor stemninger og nuancer i mellemmenneskelig samspil og påpasselige med, at ting sker på en måde, som varetager menneskers behov og bidrager til at skabe og opretholde harmoni.

ESFJere fremstår som taktfulde, varme og sympatiske, samtidig med, at de er ordentlige og samvittighedsfulde i udførelsen af det, de tager ansvaret for. De trives bedst, når kommunikation og samspil har plads til menneskelig varme og ikke bare er kort og upersonligt sagsorienteret.

De er optaget af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad man bør og ikke bør og er som regel loyale overfor hævdvundne traditioner, autoriteter og regler. Indenfor visse grænser er de imidlertid villige til at strække sig ganske langt i forhold til at give andre ret, selvom de er uenige, hvis de føler, at dette tjener til at opretholde harmoni og gode mellemmenneskelige relationer.

Læs mere om: Personlighedstypen ESFJ

 

INFJ Introvert iNtuition med Følen

INFJ-typen er støttende, indsigtsfulde og viljefaste mennesker. De er meget selvstændige og individualistiske, ofte idérige med tyngdepunkt i deres indre verden af fantasi, inspiration og muligheder.

De er optaget af menneskers udvikling, har tit stor indlevelsesevne og god forståelse af samspillet mellem mennesker. I samhandling med andre fremstår INFJere som regel som sympatiske og tolerante, men tilbageholdne og sågar lidt fjerne og drømmende.

De har mindre tilbøjelighed til at formidle deres visioner, indsigt og mål på en direkte måde, men kan have en stærk påvirkning og inspirere andre ved en stille overbevisningskraft, loyalitet og indre styrke.

De er udholdende og grundige med at opfylde det, de påtager sig. Når de virkelig har sat sig noget for, eller hvis de oplever, at vigtige værdier sættes til side f.eks. ved, at mennesker bliver trådt på, kan INFJere blive ubøjeligt beslutsomme og handlekraftige - ofte til overraskelse for andre, som tidligere kun har set den milde og harmonisøgende side.

Læs mere om: Personlighedstypen INFJ

 

INFP Introvert Følen med iNtuition

INFP-typen er idealistiske, fantasirige og uafhængige mennesker. De er dybt forankrede i deres indre værdier og overbevisninger og bedømmer det meste i livet ud fra disse, inklusive sig selv.

I livet og i arbejdet stræber de stadig efter nye muligheder for at legemliggøre deres indre vision, og de er ikke tilfredse, med mindre de føler, at det, de gør, er meningsfuldt i forhold til højere mål.

INFPere er som regel mere krævende overfor sig selv end overfor andre og fremstår i udgangspunktet som omgængelige, fleksible individer uden større trang til at styre eller påtvinge andre deres værdier.

Deres selvstændighed og sans for nye muligheder medfører imidlertid, at de nogle gange “slår håret ud” på måder, som overrasker andre, og når deres stærke indre værdier bliver engageret eller udfordret, udløses drivkræfter, som kan gøre dem urokkeligt resolutte, ofte til forbavselse for dem, der kun har set den tilpasningsvillige og omgængelige side.

Læs mere om: Personlighedstypen INFP

 

ENFP Ekstrovert iNtuition med følen

ENFP-typen er alsidige, nyskabende og dynamiske mennesker. De er på utrættelig jagt efter nye muligheder og ny indsigt, omgås andre mennesker på en udtryksfuld, varm og bekræftende måde og er optaget af selv at blive holdt af og anerkendt.

De har som regel en dyb indlevelsesevne, indsigt og interesse i andre menneskers potentiale og udviklingsmuligheder.

ENFPere er fantasirige, frihedselskende og eventyrlystne individualister med tilbøjelighed til at tænde på og kaste sig ud i det ene nye projekt efter det andet med spontan og ofte smittende energi og entusiasme.

ENFPere er i deres es, når de sammen med andre kan tage afsæt i spændende diskussioner om nye idéer og interessante muligheder. De har imidlertid ingen forkærlighed for solid rutine og sagsdetaljer, og når noget har mistet nyhedens interesse, kan de hurtigt tabe motivationen og rastløst begynde at søge efter nye inspirationskilder. De har heller ikke meget til overs for at indordne sig under strukturer og hierarki og kan blive direkte oprørske, hvis de bliver forsøgt påtvunget noget, der går på tværs af deres værdier og overbevisninger.

Læs mere om: Personlighedstypen ENFP

 

ENFJ Ekstrovert Følen med iNtuition

ENFJ-typen er entusiastiske og inspirerende mennesker. De er orienterede mod mennesker og menneskers muligheder og er optaget af at formidle deres overbevisning, så alle kan forene kræfterne om at virkeliggøre høje mål og idealer. Ofte gør deres udtryksfuldhed, sensitivitet og varme i mellemmenneskelige relationer, at de har påvirkningskraft overfor andre.

ENFJere er ud fra deres stærke værdimæssige forankring først og fremmest hjemme på den menneskelige og mellemmenneskelige arena, hvor deres anliggende er at skabe opslutning og samarbejde om de mål, de tror på.

De befinder sig bedst, når de i nær og harmonisk samhandling med mennesker gør ting, som både de selv og andre oplever som meningsfulde i en større, fremadrettet sammenhæng. Og de kan let kede sig og miste gnisten, hvis der kræves meget detaljefokus eller sagsanalyse med lille mulighed for menneskeligt samspil om nye muligheder.

Læs mere om: Personlighedstypen ENFJ

 

INTJ Introvert iNtuition med Tænkning

INTJ-typen er uafhængige, målbevidste og resolutte mennesker. De ser mange muligheder, har klare og bestemte opfattelser af, hvordan mulighederne skal føres ud i livet og skrider til værket med stor beslutsomhed og handlekraft.

INTJere er meget selvstændige, og når de først har tænkt noget igennem fra idé til resultat, er deres tilbøjelighed at gennemføre det på deres egen måde gerne med (men om nødvendigt mod) andres ønsker.

INTJere er som regel begrebsstærke og strukturerede systembyggere med sans for organisation. De ser muligheder for forbedring på alle områder og optræder typisk både i arbejde og på den private arena meget (nogen ville sige hensynsløst) målrettet.

I kommunikation og samspil med andre respekterer de først og fremmest kompetence og sagsfokus, og de tager gerne en diskussion, hvis de oplever, at andre kan udfordre dem analytisk eller tilføre dem noget nyt på idéplanet. I modsat fald taber de hurtigt interessen og trækker sig køligt tilbage fra kontakten.

Læs mere om: Personlighedstypen INTJ

 

INTP Introvert Tænkning med iNtuition

INTP-typen er analytiske, videbegærlige og intellektuelt anlagte mennesker. De har en forkærlighed for at fordybe sig fuldstændigt i problemstillinger eller udviklingsprojekter, som interesserer dem, og kan blive så opslugte af deres idéer og refleksioner, at de bliver distræte, fraværende og nærmest ignorerer omgivelserne.

INTPere drives af en trang til at udforske og forstå ting på det abstrakte idéplan mere end af tanken om at skulle føre idéerne ud i livet. De vil gerne gå deres egen vej på egen hånd og er mere optaget af at organisere deres idéer end af at strukturere situationer og organisere mennesker.

INTPere er gennemgående rolige og reserverede, distancerer sig let, når andre prøver at trække dem med i social småsnak, men kan blive entusiastisk snakkesalige, når de møder andre, der er optaget de samme idéer og problemstillinger.

Læs mere om: Personlighedstypen INTP

 

ENTP Ekstrovert iNtuition med Tænkning

ENTP-typen er opfindsomme, entusiastiske og uafhængige mennesker. De er på stadig udkig efter nye muligheder og problemstillinger, som kan stimulere og udfordre deres idérigdom og skarpsindighed.

De er nysgerrige i forhold til alt, der er nyt, de er sjældent villige til at slå sig til ro med status quo og udfordrer både mennesker og organisationer ved deres forkærlighed for at pille ting fra hinanden for at se, om de kan sættes sammen på nye og bedre måder både i direkte og overført betydning.

ENTPere vil gerne udfordre både sig selv og andre intellektuelt i diskussioner og kan være verbalt skarpsindige, nogle gange indtil det provokerende. De laver hurtigt en idé om til et nyt projekt og er villige til at satse, selv med risiko, og har som regel mange jern i ilden på samme tid.

Som typiske ændringsagenter er de ikke særligt optaget af den jævne stabilitet, hverken i arbejde eller privatliv, og de har et meget afmålt forhold til rutineaktiviteter. Bliver der for meget rutine og nødvendige men kedelige detaljer, reagerer de som regel rastløst med at spejde efter nye udfordringer.

Læs mere om: Personlighedstypen ENTP

 

ENTJ Ekstrovert Tænkning med iNtuition

ENTJ-typen er logiske, fremadskuende og beslutsomme mennesker. Både i deres liv og i deres arbejde har de tilbøjelighed til at gribe nye muligheder, omsætte dem i handlingsplaner og derefter organisere og allerhelst lede gennemførelsen.

ENTJere lader få ting hindre virkeliggørelsen af deres planer, når de først har tænkt dem igennem og bestemt sig. De er beslutsomme og arbejder struktureret, systematisk og om nødvendigt aggressivt for at nå målene. Når de har opgjort deres mening eller truffet en beslutning, holder de klippefast på den, med mindre de konfronteres med nye, logiske argumenter eller sammenhænge, som overbeviser dem om noget andet.

ENTJere er kritiske, de synes om intellektuelle udfordringer og en frisk diskussion og respekterer andre, som konfronterer dem på deres logisk/analytiske hjemmebane.

Læs mere om: Personlighedstypen ENTJ

Hvor kan jeg tage en JTI test?

Hvis du leder efter et link til testen, så finder du den ikke i denne artikel, og det er der en god grund til. Hos CfL arbejder vi ud fra den hovedregel, at et testresultat aldrig må stå alene. Det skal danne ramme om en struktureret samtale og skabe rum for refleksion. Derfor følger der altid en personlig tilbagemelding med, når man tager en test hos CfL.

CfL arbejder blandt andet med JTI og persontyper på lederkurset Den nye leder. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kommer i gang med at arbejde med JTI i dit team, kan du læse nærmere om vores certificeringskursus i JTI her.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om personlighedstyper

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.