Flere netværksdeltagere pr. organisation styrker arbejdet med Excellencemodellen i offentlige virksomheder

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling og CfL i nyt parløb om udviklingen af kvalitetsledelse i det offentlige.

Jo flere deltagere fra samme organisation, der er med i samme netværk, jo større er sandsynligheden for, at læringen fra netværket bliver udbredt i organisationen. Det fortæller både arrangørerne og deltagerne i to netværk, som i 2010 er blevet drevet i et samarbejde mellem Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, SCKK og CfL. Netværkene om Excellencemodellen bidrager til virksomhedernes strategiske udvikling ved at synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultater.

Netværk med effekt

Netværkssamarbejdet mellem de to organisationer er nyt, men SCKK har tidligere etableret netværk med flere deltagere fra offentlige virksomheder, og det har vist sig at have en god effekt, siger direktøren i SCKK Hanne Dorthe Sørensen.

”Formålet med netværkene er at understøtte arbejdet med excellence på de offentlige arbejdspladser. Vi vil gerne udbrede kendskabet til, hvordan man kan arbejde i praksis med modellen. Hvordan kan man sætte fokus på de strategiske udfordringer, man står med, og hvordan kan man få inspiration til det arbejde, der handler om at udvikle organisationen til i højere grad at kunne levere de ønskede resultater.”

”Vi har gode erfaringer med, når det ikke kun er en enkelt, der sidder i netværk, men at man tager flere af sted fra samme arbejdsplads – både repræsentanter for den øverste ledelse og dem, der sidder og udfører arbejdet i det daglige,” siger Hanne Dorthe Sørensen.

Excellence i pressede tider

Hos CfL siger virksomhedsrådgiver Per Barthold Hansen, at der typisk deltager en enkelt fra hver virksomhed, når der etableres netværk for ledere. Med to til fire deltagere fra hver virksomhed styrker det effekten:

”Excellencemodellen hjælper de offentlige virksomheder til at være bedre klædt på, når de skal agere inden for de pressede rammer, som det offentlige lever med i dag. Det bliver nemmere at foretage de ændringer, der skal til, når den helhedsorienterede model anvendes,” siger Per Barthold Hansen fra CfL.

Det er ikke nyt for de fleste deltagende virksomheder at arbejde med excellence. Netværkene er nemlig til, for at deltagerne kan arbejde henimod at få anerkendelse eller priser af European Foundation for Quality Management, EFQM. Anerkendelserne er Committed to Excellence og Recognized for Excellence. I den sidste ende kan virksomhederne måske vinde Den Danske Kvalitetspris.

Netværk i øst og vest

SCKK og CfL leder i år et excellence-netværk i Østdanmark og ét i vest. Netværket i vest har 20 deltagere fra seks virksomheder. En af dem er administrationschef Annalise Schmidt på EUC Vest i Esbjerg. Herfra deltager to medarbejdere. En enkelt gang har de været tre af sted. De er med for at hente inspiration til en ansøgning om anerkendelsen Recognized for Excellence.

”Det vigtigste har været dialogen med de erfarne deltagere og tidligere assessorer, som er med i netværket. At være flere af sted giver os en fælles referenceramme og en fælles oplevelse, som vi kan bruge fremadrettet. Vi har arbejdet med Excellencemodellen siden 2005. Vi har valgt at samle strategi, udvikling, kvalitet og styring i én og samme model. Skolens EFQM-plan nedbrydes i EFQM-planer på såvel afdelings- som teamniveau. Ligeledes genspejles målene i ledernes resultatkontrakter. EFQM-planen anvendes som kommunikationsværktøj på alle organisatoriske niveauer. Brug af EFQM-planen som eneste værktøj er et bevidst fravalg af andre strategiværktøjer. Alle indsatser og mål er samlet et sted og synliggøres ved ophængning på teamets EFQM-tavle.”

”Det er et rigtig godt værktøj til løbende forbedringer på skoleniveau og på teamniveau. Det skaber ejerskab af de løbende forbedringer i organisationen,” siger Annalise Schmidt.

EUC Vest er landsdelens største uddannelsescenter med 1.300 årselever på erhvervsuddannelserne, 400 årselever på det tekniske gymnasium og over 26.000  kursister på Kursuscentret. På EUC Vest er der ansat 350 medarbejdere.

Dokumenterer effekten af arbejdet

Hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning deltager centerchef Inger Veng Rasmussen og tre af hendes medarbejdere for anden gang. I 2005 blev centret anerkendt med Committed to Excellence kun et år efter etableringen. Nu går de efter at få endnu en anerkendelse. Men det handler om meget mere end det, fortæller Inger Veng Rasmussen.

”Vi er presset på budgetterne, og vi har diskuteret, om det var rimeligt at bruge medarbejdernes tid på at lave kvalitetsarbejde, eller om de hellere skulle ud og lave den vejledning, de er ansat til.”

”Men jeg har hele tiden ment, at vi er nødt til vise både os selv og andre, hvad der kommer ud af vores indsats. Vi skal hele tiden dokumentere over for politikerne, hvad vi bidrager med i forhold til de unge. Derfor er det nødvendigt at have et system, der dokumenterer, hvad vi laver, og hvad det er for en proces, vi bruger, samt hvad der kommer ud af det,” siger hun.

Fælles sprog, som alle forstår

Ved at bruge Excellencemodellen kan ledelsen også illustrere effekten overfor medarbejderne.

”Vi har fået et fælles sprog om det, vi laver. Vi har fået nogle værktøjer, som f.eks. Balanced Scorecard til at fortælle os, hvordan vi performer, og om vi får det udbytte, vi gerne vil have. Det har løftet vejledningen af de unge sådan, at vi nu arbejder meget mere i koncepter, end vi gjorde før, hvor hver vejleder havde metodefrihed og måske hver sin måde at gøre tingene på.”

”Det fælles sprog betyder, at en ung får den samme vejledning på skolen og bagefter på jobcenteret, fordi vi bruger de samme vejledningsmetoder og de samme illustrationer over for den unge for at kunne fortælle, hvor de er henne, og hvilken vej de skal gå,” siger Inger Veng Rasmussen.

En solid platform

Hun understreger, at de aldrig bliver færdige med at arbejde med Excellence. Det skyldes blandt andet, at der er kommet fem lovændringer på området siden uddannelsesvejledningerne blev etableret i 2004.

”Vi har været udsat for mange lovændringer og revisioner af området. Det vil sikkert fortsætte, da vejledningen har meget politisk bevågenhed. Det giver os ro i maven at arbejde efter grundtankerne i Excellencemodellen, fordi vi oplever at have styr på vor organisation. Vi hilser ændringer velkommen, fordi vi har en ramme omkring selvevalueringen af vore indsatser og fremgangsmåder samt dét, vi får ud af det. Læringen og innovationen, der er indbygget i måden at arbejde med modellen på, gør, at vi kan justere de rigtige steder, hvorefter vi er kørende igen,” slutter Inger Veng Rasmussen.