Fra ledelseskommunikation til lederkommunikation

Ledelse og kommunikation hænger uløseligt sammen, ikke mindst den kommunikation der handler om nærmeste leders evne til at lede, synliggøre mål og retning og skabe mening. Det viser utallige tilfredshedsundersøgelser.

Virksomhederne er med andre ord prisgivet den førstelederkommunikation, der finder sted i organisationen, og derfor bør uddannelse af mellemlederne i ledelseskommunikation prioriteres højt i enhver virksomhed. Er mellemlederne ikke klædt tilstrækkeligt på, kan de nemlig heller ikke stå på mål for ledelsen. Ledelseskommunikationen begynder hos topledelsen, der skal afstikke mål og rammer og selv gå foran, men det er først, når kommunikationen udkrystalliserer sig hos den enkelte leder, at det for alvor rykker.

Dette er så meget desto vigtigere i en tid, hvor medarbejderne i mange virksomheder oplever, at virksomhedens fokus ikke er positivt nok. De bliver til stadighed pålagt nye restriktioner, der skal spares og arbejdes hårdere, og det får dem til at føle sig presset. Svaret her er ikke mere information oppefra, men at uddanne mellemlederne til at tolke og skabe mening og viden om det, der sker i virksomheden. Lederne skal helt banalt kunne anskueliggøre, hvor virksomheden skal hen, og hvordan den enkelte finder indpas i denne ofte komplekse virkelighed samt give medarbejderne mulighed for selv at komme til orde og selv at fortælle de historier, der er. Først når alle lederne forstår og tager ejerskab på kommunikationsopgaven, bliver der skabt den lederkommunikation, der er så vigtig for medarbejderne og virksomheden.

Fælles sprog og referenceramme

At uddanne virksomhedens ledere til at varetage kommunikationsopgaven handler både om værktøjer og kompetencer, men det handler nok så vigtigt om at skabe fælles sprog og referenceramme, så man tolker ud fra samme forudsætninger i de forskellige afdelinger, og så virksomhedens ledere kan samarbejde om kommunikationen og understøtte hinanden i opgaven.

Gennem uddannelsen skal der skabes bevidsthed om kommunikationsopgaven, så den enkelte leder reflekterer over sin egen tilgang og praksis på området herunder struktur, kompetencer, virkemidler mv. Ledelseskommunikationen skal transformeres til lederkommunikation, hvor den enkelte leder udarbejder sin egen vision, strategi og personlige plan for hvordan, hvornår og hver meget, der skal kommunikeres i netop hans eller hendes område.

Specifik adfærd og kompetencer

Lederkommunikation er en disciplin, men det er også et ledelsesansvar. Den enkelte leder skal tage både virksomhedens opgave på sig og aktivt tage ejerskab på kommunikationsopgaven. Det kræver forståelse for såvel forretningen som for relevante ledelses- og kommunikationsværktøjer, og det kræver, at lederen træder i karakter, hvilket forudsætter indsigt i egne styrker, begrænsninger og intentioner.

Effektiv lederkommunikation er afgørende for virksomhedens evne til at realisere sine mål og for medarbejdernes motivation og trivsel, hvilket er to sider af samme sag. Samtidig styrker effektiv lederkommunikation lederens samlede oplevelse af at kunne håndtere ledelsesopgaven og have styr på hverdagen.